Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 300-0001/2018 Ob-1615/18, Stran 644
Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 23/15 in 11/18), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in priglasitve sheme »de minimis« pomoči št. M001-5883008-2015 z dne 3. 4. 2015 in št. M001-5883008-2015/I z dne 23. 2. 2018, objavlja
javni razpis 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2018
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:
A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
C Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
D Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 96.000 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica.
Ukrep A – 15.000 EUR
Ukrep B – 21.000 EUR
Ukrep C – 53.000 EUR
Ukrep D – 7.000 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica in njegovimi spremembami.
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR,
– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, 
– dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti;
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja, 
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetij,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: 
– ribištva in akvakulture, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica in Republike Slovenije.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica v razpisnem obdobju, tj. od 20. 5. 2017 do 18. 5. 2018.
4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV).
5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posameznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.
6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v obdobju od 20. 5. 2017 do 18. 5. 2018 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.
Med upravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so povezani s postavitvijo in najemom stojnice kot na primer: izdelava transparenta za stojnico, strošek najema oziroma izdelave opreme za stojnico, šotori, strošek dovolilnice za dostop do stojnice, strošek prijavnine, zavarovanja, takse za odpadke – ekološka taksa, strošek najema razstavnega prostora, stroški promocije, oglaševanja – objava oglasov, strošek sejemskega kataloga in izdelava drugih katalogov o proizvodih in storitvah za potrebe udeležbe na sejmu, vizitke, strošek električnega priključka, interneta in drugi podobni stroški.
Med neupravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so povezani z degustacijo izdelkov in pridelkov na stojnici.
Namen ukrepa je predstavitev podjetnikov in obrtnikov ter njihovih proizvodov in storitev na sejmih doma in v tujini in s tem možnost za pridobitev novih poslov.
A.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
– nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe;
– sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi;
– delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
A.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 2.000 EUR za udeležbo na posameznem sejmu.
B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški
so stroški zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter stroški zaposlitve starejše osebe po 50. letu, predvsem invalidov, v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Za srednjo strokovno, višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08 odl. US) se šteje naslednja raven izobrazbe:
– peta raven (5) za srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje,
– šesta raven (6 (podraven 6/1, 6/2)) in
– sedma raven (7).
V primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le s krajšim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur na teden, se višina upravičenih stroškov izračuna v sorazmerju z obsegom tedenskih ur.
Namen ukrepa je povečanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjšanje brezposelnosti mladih, ki iščejo prvo zaposlitev ter zaposlovanje starejših po 50. letu, predvsem invalidov.
B.2 Upravičenci so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
B.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 21.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih stroškov, pri čemer se upošteva zaposlitev izvedena v obdobju od 20. 5. 2017 do 18. 5. 2018.
B.4 Dodatni pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju Občine Sevnica;
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Sevnica;
– iskalci zaposlitve morajo biti prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS;
– delodajalec s prijavljeno osebo, za katero uveljavlja subvencijo, v zadnjih 12 mesecih ni imel sklenjenega zaposlitvenega razmerja;
– delodajalec za prijavljeno osebo, za katero uveljavlja subvencijo, ni prejel subvencije za zaposlitev s strani Zavoda za zaposlovanje RS (ne velja za oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlitev osebe starih 55 in več) ali iz drugega javnega vira;
– pogodba o zaposlitvi za prvega iskalca zaposlitve ali starejšo osebo po 50. letu mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden (ob sklenitvi delovnega razmerja s starejšo osebo po 50. letu, mora biti le-ta na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi starejša od 50 let);
– pogodba o zaposlitvi z brezposelno osebo, ki ima status invalida, se lahko skladno z odločbo o invalidnosti sklene za krajši delovni čas od polnega, vendar ne za krajšega od 20 ur na teden;
– v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas ohranitve zaposlitve dolžan v roku 30 dni zaposliti drugo brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemudoma predložiti vsa dokazila. Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati najmanj 12 mesecev.
B.5 Končno poročilo
Upravičenci morajo po poteku 12 mesecev od dneva nakazila sredstev predložiti končno poročilo, v katerem poročajo o porabi sredstev ter uspešnosti realizacije prve zaposlitve brezposelne osebe, zaposlitev starejše osebe po 50. letu ali invalida po 50. letu.
V končnem poročilu je potrebno navesti:
– za kakšen namen in koliko nepovratnih sredstev je bilo porabljenih,
– ali je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev,
– morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– kratek opis poslovanja podjetja in nadaljnjih aktivnosti ter predložiti kopijo zadnje plačilne liste za osebo, za katero je bila dodeljena subvencija.
V kolikor do navedenega roka poročilo ni dostavljeno, se šteje, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene, s čimer je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev dodeljenih sredstev s pripadajočimi obrestmi.
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
C.1 Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nematerialnih investicij, opravljenih v obdobju od 20. 5. 2017 do 18. 5. 2018 (upoštevajo se računi in sklenjene leasing pogodbe z datumi in plačili računov oziroma obrokov iz upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme:
– upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar,
– posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 2.000 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri čemer mora biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, računalnikov, pohištva (police, mize, stoli, omare, regali, pulti, itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, strojne instalacije), vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora prijavitelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje, računalniška programska oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.
Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških programov in operacijskih sistemov (npr. windows, office ipd.).
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic. Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
C.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
C.3 Dodatni pogoji
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da ima podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju trgovine.
Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.
C.4 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 53.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno razpisanih sredstev za ta ukrep. Prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep (v kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se upošteva določena maksimalna vrednost).
D. Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike
D.1 Upravičeni stroški
so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenskega turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije znaka), ki so nastali v obdobju od 20. 5. 2017 do 18. 5. 2018 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.
Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN verificiran okoljski znak.
D.2 Upravičenci
so registrirani sobodajalci, mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
D.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 7.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 100 % upravičenih stroškov.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018.
VI. Izjava o zaupnosti dokumentacije: dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev.
VII. Rok in način prijave
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 18. 5. 2018.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 18. 5. 2018) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – promocija izdelkov in storitev«
»Ne odpiraj javni razpis – nova delovna mesta«
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe«
»Ne odpiraj javni razpis – lokalni turistični ponudniki«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VIII. Datum odpiranja prijav
Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju komisija), imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem prijav začela predvidoma 24. 5. 2018 v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavržene.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prijav, in sicer s prejemom odločbe. Prijavitelj lahko zoper odločbo o dodelitvi sredstev vloži pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Namensko rabo sredstev preverja komisija.
X. Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički (tel. 07/81-61-233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina Veselinović (tel. 07/81-61-205, jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti