Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-0002/2018-2 Ob-1585/18, Stran 630
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09, 3/13, 81/16), Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) in sklepa 23. redne seje občinskega sveta, št. sklepa 8.1, z dne 22. 2. 2018, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov drugih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2018
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik Javnega razpisa za sofinanciranje programov drugih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2018 (v nadaljevanju: razpis) je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju Občina).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja in programov drugih kategorij društev, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, to je:
A. upokojenskih društev,
B. veteranskih društev,
C. mladinskih društev,
D. društev, ki delujejo na socialnem – humanitarnem področju, ter
E. drugih društev, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine.
Upravičeni stroški so materialni stroški za delovanje in izvajanje programov društev, ki se ne sofinancirajo iz drugih virov. Stopnja sofinanciranja: do 100 %.
Po tem razpisu se ne sofinancirajo dejavnosti in programi kulturnih, turističnih in športnih društev ter društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja oziroma društev, ki se lahko prijavljajo na druge javne razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk Občine.
3. Upravičenci
Do sredstev iz naslova tega razpisa so upravičena druga društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– na dan objave razpisa delujejo najmanj eno leto,
– njihov program dejavnosti je zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Rečica ob Savinji in je v interesu Občine,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnost,
– občinski upravi vsako leto redno poročajo o realizaciji programa ter načrtih aktivnosti za prihodnje leto,
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine.
Na sredstva iz proračunske postavke 20051 »Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva«, lahko ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka te točke (3) poleg društev kandidirajo tudi dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov Občine, in organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov.
Za upravičenost do sredstev iz naslova tega razpisa morajo posamezne kategorije društev izpolnjevati še naslednje pogoje:
Upokojenska društva:
– imajo sedež v Občini,
– izvajajo program »Starejši za starejše«.
Veteranska društva:
– imajo sedež v Občini ali imajo v Občini izpostavo ali enoto; če sedeža, izpostave ali enote v Občini nimajo, imajo pa to v Savinjski regiji, so upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane z območja Občine.
Mladinska društva:
– imajo sedež v Občini,
– izvajajo božično-novoletno obdaritev otrok.
Društva, ki delujejo na socialnem – humanitarnem področju:
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Zgornji Savinjski dolini; če sedeža, izpostave ali enote v Zgornji Savinjski dolini nimajo, imajo pa to v Savinjski regiji, so upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane z območja Občine,
– izvajajo vsaj en program ali projekt s področja socialne dejavnosti, ki izboljšuje kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter koristnikov drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznikov ali skupin občanov.
Druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine:
– imajo sedež v Občini; če sedeža v občini nimajo, imajo pa ga v Zgornji Savinjski dolini, so upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane z območja Občine
– letno v Občini izvedejo vsaj en javni dogodek ali sodelujejo vsaj na enem javnem dogodku v Občini.
4. Višina sredstev
Sredstva, namenjena za sofinanciranje društev po tem razpisu, so določena v Proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018, za naslednje kategorije:
A. Za upokojenska društva na proračunski postavki »18060 Sofinanciranje programov upokojenskih društev«, kontu 412000: 986,00 EUR,
B. Za veteranska društva na proračunski postavki »18050 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev)«, kontu 412000: 1.098,00 EUR
C. Za mladinska društva na proračunski postavki »18080 Sofinanciranje programov DPM«, kontu 412000: 1.380,00 EUR
D. Za društva, ki delujejo na socialnem – humanitarnem področju, na proračunski postavki 20051 »Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – ostala«, kontu 412000: 1.670,00 EUR
E. Za druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine, na proračunski postavki 18062 »Programi drugih posebnih skupin«, kontu 412000: 500,00 EUR
Razpisana sredstva iz naslova posamezne kategorije se med upravičence delijo na podlagi vrednotenja po merilih, ki so sestavni del tega razpisa.
5. Merila in kriteriji
Merila vključujejo dejavnike in pripadajoče točke, ki jih posamezni upravičenec iz posamezne kategorije prejme glede na ustreznost. Točke, ki jih posamezni upravičenec prejme za posamezni dejavnik, se seštevajo. Seštevek vseh točk posameznega upravičenca se nato pomnoži z vrednostjo točke; tako dobljeni zmnožek predstavlja znesek, do katerega je posamezni upravičenec upravičen po tem razpisu.
Vrednost točke znotraj posamezne kategorije se izračuna tako, da se skupna razpoložljiva sredstva za to kategorijo delijo s skupnim številom točk vseh upravičencev znotraj kategorije.
5.1 Merila za kategorije A, B, C in E (upokojenska, veteranska, mladinska in druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine):
Zap. št.
Dejavnik
Št. točk
1
Sedež društva v Občini
5
2
Iz Občine je 80 % ali več članov društva
5
3
Iz Občine je 50 % ali več in hkrati manj kot 80 % članov društva
3
4
Iz Občine manj kot 50 % članov društva
1
5
Društvo v letu 2018 izvede v Občini 3 javne dogodke ali več
3
6
Društvo v letu 2018 izvede v Občini 1 do 2 javna dogodka
2
5.2 Merila za kategorijo D (društva, ki delujejo na socialnem – humanitarnem področju)
Da je društvo/organizacija upravičena do sofinanciranja po tem razpisu, mora skupno doseči vsaj 5 točk.
Zap. št.
Dejavnik
Št. točk
1
Sedež društva/organizacije v Zgornji Savinjski dolini
10
2
V društvo/organizacijo je vključenih do 5 občanov Občine
2
3
V društvo/organizacijo je vključenih 5 ali več in manj kot 20 občanov Občine
5
4
V društvo/organizacijo je vključenih 20 ali več občanov Občine
10
5
Društvo/organizacija v letu 2018 izvede v Občini 3 javne dogodke ali več
3
6
Društvo/organizacija v letu 2018 izvede v Občini 1 do 2 javna dogodka
2
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 15. 12. 2018.
7. Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 30. 3. 2018.
8. Oddaja vlog
Vlogo za sofinanciranje po tem razpisu mora predlagatelj oddati na prijavnih obrazcih, katerim predloži vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom predlagatelja in s pripisom »Javni razpis – druga društva«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure osebno ali z navadno pošto na sedež Občine Rečica ob Savinji.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
9. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Kontaktna oseba: Majda Potočnik, tel. 03/839-18-32.
10. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Rečica ob Savinji: http://recicaobsavinji.e-obcina.si/.
11. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija bo odpirala vloge v času med 3. in 6. aprilom.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občinske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po izteku roka za prijavo na razpis.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Rečica ob Savinji sklenil pogodbe o sofinanciranju programov. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Zahtevke za sredstva iz naslova odobrenih in izvedenih namenov izbrani izvajalci uveljavljajo na predpisanih obrazcih, ki jim priložijo dokazila o izvedeni vsebini.
12. Priloge:
– Obrazec / vloga
– Obrazec / zahtevek.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti