Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-0003/2018-2 Ob-1584/18, Stran 629
Na osnovi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18) in Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17), Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2018 z naslednjimi vsebinami:
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, ki so skladne s protokolom občine in imajo zanjo promocijski značaj,
– promocija občine in turizma na prireditvah doma in v tujini,
– izvedba čistilnih akcij,
– urejanje turistične infrastrukture,
– oblikovanje dodatnih turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja,
– redno delovanje.
Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »14020 Sofinanciranje programa turističnih društev in dr.«, kontu 412000 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam« in se razpisujejo v višini 7.930,00 EUR, od tega:
– 1.330,00 EUR za delovanje društev,
– 6.600,00 EUR za aktivnosti društev.
3. Upravičenci
Izvajalci turistične dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana za izvajanje turistične dejavnosti,
– imajo sedež v Občini Rečica ob Savinji,
– na področju turizma delujejo najmanj eno leto,
– izvajajo organizirano redno dejavnost,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Merila za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2018
Sredstva se med upravičene vlagatelje razdelijo na osnovi vrednotenja programov, ki ga izvede Komisija za turizem, imenovana s sklepom župana, pri čemer upošteva naslednja merila:
A. Delovanje:
Zap. št.
Dejavnik
Št. točk
1
Iz Občine je 80 % ali več članov društva
80
2
Iz Občine je 50 % ali več in hkrati manj kot 80 % članov društva
50
3
Iz Občine je manj kot 50 % članov društva
20
4
Društvo deluje več kot 10 let
50
5
Društvo deluje 10 let ali manj
20
B. Aktivnosti:
Vrednost točke za aktivnosti je izračunana kot kvocient med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za aktivnosti in skupnim številom točk vseh ovrednotenih aktivnosti in znaša 16,5 EUR. Posamezni upravičeni vlagatelj prejme znesek, ki se izračuna kot seštevek točk oziroma pripadajočih vrednosti, ki jih je prejel za svoje prijavljene in odobrene aktivnosti.
Komisija pri izboru izvajalcev posamezne aktivnosti daje prednost izvajalcem, ki prejmejo največ točk po naslednjih merilih:
Zap. št.
Dejavnik
Št. točk
1
Društvo je že izvajalo določeno aktivnost
20
2
Pri izvedbi aktivnosti aktivno prostovoljno sodeluje 80 ali več odstotkov članov društva
50
3
Pri izvedbi aktivnosti aktivno prostovoljno sodeluje manj kot 80 % članov društva
20
B.1 Prireditve
– sklop »Od lipe do prangerja« zajema izvedbo etnografske razstave, športnih iger, iger med naselji, Večer pod trško lipo – 100 točk
– koncert v Blatah – 30 točk
– koncert ob dnevu žena – 30 točk
– obdaritev otrok za Miklavža – 40 točk
– žive jaslice – 30 točk
B.2 Promocija
– sodelovanje na prangerijadi – do 40 točk
– izdaja promocijskega materiala za TIC – 10 točk
– postavitev novoletne jelke – 10 točk
– promocija kulinaričnih in ostalih lokalnih znamenitosti – 30 točk
B.3 Projekti
– vzdrževanje in nadgradnja turistične infrastrukture, skladno s programom občine – 50 točk
B.4 Dodatna turistična ponudba
– organizacija poletnega sejma (v juliju ali avgustu) – 30 točk
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2018.
6. Vsebina prijave in razpisni rok
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
– seznam članov.
Rok za prijavo je do vključno 30. 3. 2018.
7. Oddaja vlog
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »Za razpis Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure osebno na sedež Občine Rečica ob Savinji. Prepozne prijave in prijave neupravičenih vlagateljev ali programov bodo s sklepom zavržene.
Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
8. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Kontaktna oseba: Majda Potočnik, tel. 03/839-18-32.
9. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Rečica ob Savinji: http://www.obcina-recica.si.
10. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija bo odpirala vloge v času med 3. in 6. aprilom.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občinske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po izteku roka za prijavo na razpis.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Rečica ob Savinji sklenil pogodbe o sofinanciranju programov. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Zahtevke za sredstva iz naslova odobrenih in izvedenih namenov izbrani izvajalci uveljavljajo na predpisanih obrazcih, ki jim priložijo dokazila o izvedeni vsebini.
11. Priloge
– Obrazec / vloga
– Obrazec / zahtevek.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti