Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 03402-03/2018-3 Ob-1580/18, Stran 627
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17)
javni razpis 
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva, zveze društev, klubi, združenja, zasebni zavodi s sedežem v Občini Komen;
– društva, zveze društev, klubi, združenja, zasebni zavodi s sedežem v drugi občini, če programe, projekte, prireditve organizirajo na območju Občine Komen;
– društva, zveze društev, klubi, združenja, zasebni zavodi s sedežem v drugi občini, če so njihovi programi, projekti, prireditve, ki so organizirani izven Občine Komen, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine izjemnega pomena za Občino Komen.
Do sofinanciranja niso upravičene organizacije, ki so prejele sredstva za isti program, projekt, prireditev iz proračuna Občine Komen.
Zasebni zavodi so do sofinanciranja upravičeni, če gre za mednarodni program, projekt, prireditev, pri čemer je ne glede na doseženo število točk, najvišje možno sofinanciranje 500 EUR za posamezni program, projekt, prireditev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Komen za leto 2018 na proračunski postavki 180418 'Sredstva župana za enkratne finančne pomoči' v višini 15.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
6. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 31. oktobra za tekoče leto.
7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo, in naziv banke, davčno številko ali ID za DDV,
– podatke o namenu porabe sredstev,
– načrtovano finančno konstrukcijo za izvedbo programov, projektov, prireditev ter predvidene vire financiranja,
– izjavo glede omejitev poslovanja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– izjavo, da prijavitelj za isti program, projekt, prireditev ni prejel sredstev iz proračuna Občine Komen.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.
Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za programe, projekte, prireditve«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 31. oktobra 2018), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
8. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija opravljala na dva meseca. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno zadnjega dne v preteklem mesecu.
9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (0–3 točk)
1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk)
1.3. Promocijski učinek programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk)
2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (7–10 točk)
B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (4–6 točk)
C. Slabša opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–3 točk)
2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, prireditev (6–10 točk)
B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov, prireditev (0–5 točk)
3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev (7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev (0–3 točk)
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projektov, prireditev (0–5 točk)
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen (0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino Komen (1–10 točk)
B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali projektih z Občino Komen (0 točk)
5. Pomen programov, projektov, prireditev za občane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)
A. Velik pomen programov, projektov, prireditev (0–50 točk)
B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev (50–100 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15 EUR.
Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo dosegli najmanj 15 točk, se izločijo iz nadaljnjega postopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi tega razpisa.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 60 dni od odpiranja.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine.
12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti