Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 5100-5/2018-1 Ob-1651/18, Stran 623
Na podlagi 11. in 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2018, je sofinanciranje:
– članstva slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih (A1),
– delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
1) Za sofinanciranje članstva v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (A1).
2) Za sofinanciranje delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije (A2).
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.
5. Pogoji za sofinanciranje
Pogoji za sofinanciranje so, da:
– je društvo včlanjeno v mednarodno znanstveno združenje, na katerega se nanaša prijava na razpis (A1);
– ima slovenski predstavnik v mednarodnem znanstvenem združenju funkcijo predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja ali člana vodstvenih organov (v nadaljevanju: funkcionar), na katerega se nanaša prijava na razpis (A2).
6. Merila za izbiro prijav v primeru omejitve sofinanciranja
Omejitev sofinanciranja agencije za delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih bo v primeru, če bo obseg vseh prijavljenih upravičenih stroškov presegel razpisna sredstva iz 8. točke javnega razpisa. Omejitev sofinanciranja se bo izvedla tako, da se upravičeni stroški znižajo po naslednjem vrstnem redu:
a) Pri prijavah za sofinanciranje delovanj funkcionarjev na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2), se bo od upravičenih stroškov prijaviteljev, ki so zaprosili sredstva za dve zasedanji, odštela dnevnica za tisto zasedanje, ki dosega nižje mednarodne prevozne stroške.
b) Pri prijavah za sofinanciranje delovanja funkcionarjev na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2) bo agencija sofinancirala eno zasedanje, pri katerem bodo upravičenimi stroški višji.
c) Pri prijavah za sofinanciranje delovanja funkcionarjev na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2) bo agencija sofinancirala eno zasedanje, pri katerem bodo upravičeni stroški višji, pri čemer se bo od upravičenih stroškov odštela dnevnica za to zasedanje.
d) V primeru, da bo obseg razpisnih sredstev za sofinanciranje večji od obsega zneska upravičenih stroškov, izračunanega na podlagi znižanja upravičenih stroškov po zgoraj navedenih točkah (od a) do c)), se znesek razpoložljivih sredstev sofinanciranja proporcionalno porazdeli med vse prijavitelje (A1 in A2), pri čemer se proporcionalno porazdeljena sredstva ne porazdeli med prijavitelje, ki bodo v prijavi navedli nižje stroške ali so po razpisnih določilih upravičeni do nižjih stroškov.
e) Če bo po uporabi meril za izbiro prijav v primeru omejitev po zgoraj navedenih točkah (od a) do d)) obseg vseh upravičenih stroškov presegel razpisna sredstva, bo znesek sofinanciranja prijaviteljem (A1 in A2) proporcionalno znižan glede na razpoložljiva sredstva.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstvenemu svetu agencije. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije direktor agencije.
7. Prijava mora obvezno vsebovati
A1:
– kopijo dokazila o članstvu društva v mednarodnem znanstvenem združenju v letu 2018,
– kopijo dokazila o plačani članarini v mednarodnem znanstvenem združenju za leto 2018. Če plačilo članarine še ni bilo izvedeno, prijavitelj priloži kopijo računa oziroma dokazilo o višini članarine za leto 2018.
A2:
– kopijo dokazila o funkciji slovenskega predstavnika v mednarodnem znanstvenem združenju,
– kopijo vabila na zasedanje,
– predračun mednarodnih prevoznih stroškov.
8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in stroški, ki se jih sofinancira
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2018 znaša okvirno 90.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letu 2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto in na zagotovitev namenskih sredstev v finančnem načrtu za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
A1: članarine društvom v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018 v višini od 200,00 EUR do 800,00 EUR letno.
Agencija ne sofinancira mednarodnih članarin, katerih višina ne dosega vsaj 200,00 EUR. Če posamezno društvo na agencijo odda več prijav za sofinanciranje članarin v različnih mednarodnih znanstvenih združenjih, se prijave obravnavajo ločeno, tj. zneski članarin se ne seštevajo.
Agencija ne sofinancira mednarodnih članarin sekcijam društev v mednarodnih znanstvenih združenj, gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.
A2: delovanje funkcionarjev v mednarodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ eno dnevnico na posamezno zasedanje.
Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa ter dnevnice do višine, ki jo določa veljavna uredba, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino.
Agencija ne sofinancira udeležb in delovanj na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se porabijo v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.
10.1. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A1 (ARRS-MS-MZ-03-A1/2018) ali prijavni obrazec A2 (ARRS-MS-MZ-03-A2/2018). Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za eno članarino v mednarodnem znanstvenem združenju (A1) ali za delovanje enega funkcionarja (A2).
10.2. Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
10.3. Elektronsko prijavo (brez zahtevanih prilog) je treba oddati na elektronski poštni naslov: razpis-zdruzenja18@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v formatu MS Word).
10.4. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 8. 5. 2018 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 8. 5. 2018 do 14. ure (poštni žig).
10.5. Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.
11. Datum in kraj odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 11. 5. 2018 ob 10. uri v prostorih agencije, v 3. nadstropju, v sobi 302.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in priloge. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Frančiški Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti