Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1662/18, Stran 615
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – Zšpo-1),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016 in spremembo št. C(2017) 8425, z dne 6. 12. 2017),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3-2/1/MGRT/0 za »Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji«, z dne 6. 3. 2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.
Cilji razpisa so:
– izboljšanje digitalne predstavitve vodilnih destinacij slovenskega turizma,
– vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilnih destinacij, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,
– osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.
Ciljna skupina, ki so ji namenjene storitve vodilnih destinacij, so mikro, mala in srednje velika podjetja v posameznih vodilnih destinacijah. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši nadaljnji razvoj navedenim podjetjem.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in z razvojem turističnih produktov.
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljuje, da se Slovenija deli na štiri turistične makro destinacije:
– Mediteranska Slovenija,
– Alpska Slovenija,
– Termalna Panonska Slovenija,
– Osrednja Slovenija & Ljubljana.
S krovne ravni (ministrstvo, Slovenska turistična organizacija, v nadaljevanju: STO) se ne predvideva in ne predpisuje sistem formalnega organiziranja v okviru posamezne makroregije, se pa regijska raven jasno umešča v organizacijski in komunikacijski model STO.
Za vsako makro destinacijo so v nadaljevanju opredeljeni naslednji strateški sklopi.
– Vodilne destinacije: To so destinacije, ki so vodilne glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje podobe/prepoznavnosti makro destinacije in s tem Slovenije – praviloma je opredeljenih od šest do deset vodilnih destinacij v okviru makro destinacije.
Temeljno merilo za vključitev v kategorijo vodilnih destinacij določene makro destinacije je število prenočitev, ki ga po potrebi korigiramo s ponderjem vpliva destinacije na podobe oziroma prepoznavnost makro destinacije.
– Druge destinacije: To so destinacije, ki ustvarijo določen obseg prenočitev, vendar pod pragom vodilnih destinacij (praviloma nad 8.000 oziroma 10.000 prenočitev letno).
– Nosilni produkti: To so produkti, ki so osrednjega pomena tako glede današnjega obsega prenočitev/potrošnje in vpliva na podobo/prepoznavnost makro destinacije kot tudi glede njihovega prihodnjega potenciala za rast glede na privlačnost tega trga in konkurenčnost slovenskega produkta na tem trgu.
Digitalna promocija turistične ponudbe Slovenije
Na podlagi javnega razpisa želimo zagotoviti digitalno platformo za doseganje višje promocijske učinkovitosti slovenskega turizma. V skladu z globalnimi trendi je Slovenija sprejela digitalno trženje kot enega izmed ključnih vzvodov pri ustvarjanju dodane vrednosti od turizma in za turiste. Slovenija je na nacionalni ravni uspešno na poti digitalizacije trženja, temu pa v enaki meri ne sledi trženje na ravni destinacij. Za dvig uspešnosti slovenskega turizma je potrebna nadaljnja krepitev digitalnih aktivnosti na ravni vodilnih destinacij.
Razvoj turističnih produktov
V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija želimo spodbuditi oblikovanje novih integralnih turističnih produktov za 5-zvezdična doživetja.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli sedež na dan oddaje vloge na ta javni razpis. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost. Razdelitev vodilnih destinacij, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 na Kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija, je navedena v 3.6 točki razpisne dokumentacije.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije po posameznih makro destinacijah opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Ministrstvo izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom razpisa) – izpis iz akta o ustanovitvi.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad; Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije; Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge (potrdilo izda krajevno pristojna Finančna uprava RS in ga pridobi razpisovalec za dan oddaje vloge na JR).
4. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad; Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije; Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16 in 63/16 – ZD-C).
6. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo občin vodilne destinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega eno občino, podporo te občine,
– v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 občin na območju vodilne destinacije (občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne destinacije, so navedene v strategiji).
2. Prijavitelj se zavezuje, da bo v aktivnosti, ki jih bo izvajal v okviru tega razpisa, vključeval tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije (v kolikor le-te obstajajo oziroma že niso vključene v vodilno destinacijo in razpolagajo s turistično ponudbo).
3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
4. Prijavitelj se zavezuje, da bo v promocijskih akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia« (izjava) ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije (vir: http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. (opomba: preverljivo z vlogo)
2. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije izhaja, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
3. Operacija se lahko prične izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 1. 1. 2018 dalje. Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
4. Operacija prispeva k doseganju ciljev iz osnutka Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.
5. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija turistične ponudbe, ki jo izvaja, skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacija (STO) ter z usmeritvami STO na tem področju (sestavni del razpisne dokumentacije so Priporočila pri postavitvi destinacijske spletne strani).
V kolikor se pri preverjanju vloge ugotovi, da niso izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, se vloga zavrne.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij/projektov
Postopek izbora operacij bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi meril, pri pripravi katerih so bila upoštevana Merila za izbor operacij, ki jih je sprejel Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Vsako popolno vlogo, ki izpolnjuje pogoje, bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. V primeru, da se ugotovi razlika med njunima ocenama, poda o merilu, pri katerem prihaja do razhajanj v oceni, končno oceno strokovna komisija. Vloge, ki bodo presegle prag za sofinanciranje, bodo predlagane ministru v odobritev sofinanciranja, med tem, ko bo za vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavrnitev.
 
Merila
Št. točk
Max. št. točk
1
KAKOVOST PROJEKTA
20
1.1
Podpora turističnega gospodarstva
10
1.2
Obdobje izvajanja funkcije nosilca razvoja in promocije turizma v destinaciji ali širše
5
1.3
Vodenje in organizacija projekta
5
2
SKLADNOST S STRATEGIJO TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA
TURIZMA 2017–2021
15
2.1
Nosilni produkti
5
2.2
Produkti s poudarkom na trajnostnem turizmu
5
2.3
Znak za okolje
5
3
TRŽENJSKA NARAVNANOST
12
3.1
Trgi
6
3.2
Stopnja digitalizacije
6
4
REALNOST IZVEDBE OPERACIJE
10
3.1
Realnost pričakovanih rezultatov operacija
5
3.2
Realnost višine predvidenih stroškov za operacijo in za posamezno aktivnost
5
5
PRISPEVEK K DRUŽBENIM SPREMEMBAM
5
5.1
Prispevek projekta k doseganju ciljev Slovenske strategije pametne
specializacije (projekt je vključen v akcijski načrt SRIP – Turizem)
3
5.2
Povezava s kreativnimi sektorji (operacija vključuje kreativne sektorje oziroma dizajn management (aktivnosti oziroma partnerji iz tega področja)
2
6
REGIONALNI KRITERIJI
8
6.1
Problemska območja 
6
6.2
Triglavski narodni park
2
SKUPAJ
 
70
Maksimalno število točk je 70.
Način uporabe in pomen nekaterih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točkah 3. (3.7., 3.8.) in 4. (4.4.–4.8).
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 42 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov ocenjenih z enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu Kakovost projekta. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo vloge razvrščalo glede na višino točk pri merilu Trženjska naravnanost.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 4.600.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2018
Leto 2019
SKUPAJ
PP 160073 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-EU
Zahod
495.000
605.000
1.100.000
PP 160074 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-SLO
Zahod
198.000
242.000
440.000
Skupaj
693.000
847.000
1.540.000
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2018
Leto 2019
SKUPAJ
PP 160071 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-EU
Vzhod
1.147.500
1.402.500
2.550.000
PP 160072 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-SLO
Vzhod
229.500
280.500
510.000
Skupaj
1.377.000
1.683.000
3.060.000
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018 in 2019, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija do 70 %. Prispevek nacionalne udeležbe bo zagotovljen s sredstvi na nacionalnih postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike ter z zasebnimi viri.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2018 in se konča 15. 10. 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se prične s 1. 1. 2018 in se konča 31. 12. 2019.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.1. Upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških) in so neposredno povezani s predmetom razpisa.
Sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru tega javnega razpisa ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV):
9.1.1. Vodenje oziroma administriranje operacije
9.1.1.1. Stroški plač (stroški plač za enega zaposlenega pri prijavitelju, ki opravlja dela in naloge, povezane z vodenjem in administracijo operacije, oblikovanjem vsebin, urednikovanjem vsebin in spletnih strani, družabnih omrežij, delom na razvoju turističnih produktov itd.).
Za uveljavljanje stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena oblika stroškov. Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji, je določena na podlagi Metodologije za izračun stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za predmetni javni razpis. Metodologija upošteva povprečne plače v dejavnostih N79 ter ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 11,07 EUR. Na letni ravni se prizna največ 1.720 ur (efektivne delovne ure).
9.1.1.2. Posredni stroški
Posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki pavšalnega financiranja v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
9.1.2. Razvoj turističnih produktov
9.1.2.1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
1. stroški oblikovanja novih integralnih turističnih produktov,
2. stroški oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij v skladu z odprtim pozivom za 5-zvezdična doživetja STO za izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte (ki jih je mogoče kupiti kot paket/doživetje), ki uresničujejo vizijo slovenskega turizma in prispevajo k višji dodani vrednosti ter višji potrošnji tujih gostov v Sloveniji,
3. stroški izvedbe usposabljanj v podporo razvoju in trženju turističnih produktov, ogledov primerov dobrih praks turističnih produktov,
4. stroški aktivnosti za izboljšanje kakovosti turističnih produktov.
Upravičeni stroški v okviru točke 2.1. so upravičeni zgolj v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in lahko dosežejo do 30 % vseh upravičenih stroškov operacije.
9.1.3. Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe
9.1.3.1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
1. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij (destinacijske spletne strani, priprava vsebin za nastop na digitalnih komunikacijskih kanalih, investicija v razvoj napredne mobilne aplikacije in napredne digitalne tehnologije, kot npr. VR itd.) ter prilagoditev vsebin za splet, družabna omrežja in druge digitalne komunikacijske kanale,
2. oblikovanje vsebin za digitalno promocijo (grafično oblikovanje vsebin, fotografije, teksti, digitalni katalogi, promocijski filmi za različne kanale itd.),
3. stroški tržnih analiz in raziskav, povezanih z definiranjem ključnih ciljnih skupin za usmerjeno digitalno komuniciranje,
4. definiranje in implementacija analitičnih modelov digitalnih orodij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih, njena interpretacija in vključevanje v potrošnikovo nakupno digitalno pot,
5. svetovanje (vezano na vsebino razpisa),
6. prevajanje in lektoriranje vsebin (vezanih na vsebino razpisa),
7. izobraževanje na področju digitalnega marketinga (priprava in načrtovanje različnih tipov vsebin, analitika, upravljanje različnih vsebin itd.).
9.1.3.2. Stroški informiranja in komuniciranja:
1. spletno oglaševanje na tujih trgih in zakup medijskega prostora v digitalnih kanalih (produkcija oglasnih kreativ in zakup),
2. stroški vnosa vsebin v digitalna orodja orodja (vključno z označevanjem, obveščanjem in informiranjem javnosti o izvajanju projekta s sredstvi evropske kohezijske politike).
9.1.3.3. Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva:
1. plačilo uporabe licenc za informacijske sisteme (CRM sistemi, informacijski sistemi za upravljanje destinacij ipd.),
2. stroški informacijskih sistemov, ki omogočajo učinkovito in tehnološko dovršeno upravljanje destinacije (rezervacijski sistemi ipd.).
Pomembno: Digitalna promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij mora biti skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja STO ter z njenimi usmeritvami na tem področju (sestavni del razpisne dokumentacije so Priporočila pri postavitvi destinacijske spletne strani).
Upravičeni stroški pod točko 9.1.3. (vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe) lahko obsegajo tudi 100 % upravičenih stroškov prijavljene operacije (operacija se lahko nanaša zgolj na to točko, medtem ko se ne mora nanašati zgolj na 9.1.1. (vodenje oziroma administriranje operacije) ali točko 9.1.2.
Stroški so upravičeni, v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem 1. 1. 2018 in se zaključi najkasneje od 15. 10. 2019. Stroški morajo biti povezani s predmetom tega razpisa. Pri planiranju izvedbe aktivnosti operacije je potrebno upoštevati dejstvo, da je rok za izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo 15. 10. v posameznem proračunskem letu. Datum upravičenosti se bo določil na ravni posamezne operacije in bo sestavni del pogodbe o sofinanciranju.
Neupravičeni stroški:
Davek na dodano vrednost in stroški povezani z investicijami (npr. stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški gradnje, obnove, nakupa strojev in naprav, računalniške opreme) niso upravičen strošek. Prav tako niso upravičeni stroški priprave oglasov in zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v medijih klasičnega oglaševanja (npr. oglaševanje v tiskanih medijih, TV, radiu, panojih, letakih ipd.), stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic), razvoj in prodaja posameznega izdelka (npr. spominki).
9.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja in stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva:
Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na osnovi dejanskih upravičenih stroškov, ki se bodo dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, kot so opredeljeni v 2. poglavju Navodil OU o upravičenih stroških, ki bodo posredovana v preverjanje ministrstvu pred izplačilom javnih upravičenih izdatkov.
Stroški plač:
Za uveljavljanje stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena oblika stroškov. Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji, je določena na podlagi Metodologije za izračun stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za predmetni javni razpis. Metodologija upošteva povprečne plače v dejavnostih N79 ter ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Upravičenec ne prikazuje in ne dokazuje dejanskih stroškov (stroškov plač in povračil v zvezi z delom), ampak prikaže in dokaže število izvedenih delovnih ur na operaciji. Upravičeni stroški se izračunajo kot število dokazanih izvedenih delovnih ur, pomnoženo z vnaprej določeno vrednostjo za uro dela.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov: pogodba o zaposlitvi ali sklep ali drug ustrezni akt o prerazporeditvi na delo na operacijo, kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi; mesečna časovnica; evidenca delovnega časa in evidenca ur na operaciji po dnevih (le-to mora voditi upravičenec in se zahteva ob pregledu na kraju samem).
Posredni stroški:
Posredni stroški se prikažejo v vrednosti največ 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na operaciji.
Podrobneje se način dokazovanja upravičenosti stroškov opredeli v pogodbi oziroma v navodilih za izstavitev zahtevka za izplačilo.
9.3. Intenzivnost pomoči
Operacija se lahko sofinancira:
– v deležu do 70 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Zahodna Slovenija,
– v deležu do 90 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, lahko obsegajo največ:
– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 110.000 evrov,
– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 165.000 evrov,
– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 150.000 evrov,
– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 225.000 evrov.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme biti manjša od 30 % zgoraj navedenih najvišjih vrednosti upravičenih stroškov.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 9. 4. 2018 in 11. 6. 2018.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije in da se z njo strinja.
Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, mora to navesti), izpis registriranih dejavnosti (lahko iz ustanovitvenega akta) ter poslovni načrt.
Prijavitelj priloži vlogi tudi prijavni obrazec v elektronski obliki (Word) na elektronskem mediju (USB ključek, DVD ali CD), kar pa ne predstavlja elementa presoje popolnosti vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 12. ure roka za oddajo vloge.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – naslov javnega razpisa« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo preveč oziroma neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
23. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti