Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-57/2018/2 Ob-1661/18, Stran 613
Javni razpis 
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, poziva potencialne prijavitelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: sofinanciranje bo oddano na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: A) podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje za različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, B) prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov, snovna učinkovitost, C) preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje embalaže in nagrobnih sveč, Č) vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu;
2. ohranjanja narave, in sicer na področjih: A) ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, s poudarkom na hišnih živalih ter na rastlinah, vključno z akvarijskimi. B) genskih virov: ozaveščanje o vsebinah, ki urejajo dostop in pravično uporabo ter delitev koristi v povezavi z genskimi viri. C) krajine: priprava izhodišč za varstvo, načrtovanje in upravljanje slovenskih krajin ter promocija Evropske konvencije o krajinah. Č) podzemne jame: ozaveščevalna aktivnost o nedopustnem odlaganju odpadkov v jame, o možnih posledicah in odgovornostih za to.
3. na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila za izbor
4.1. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse štiri spodaj navedene pogoje:
– Nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja ali področju ohranjanja narave ali področju prostora. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in ima na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.
– Prijaviteljem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
– Prijavljen projekt še ni bil sofinancirani iz drugih javnih sredstev (proračuna Republike Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov EU) – prepoved dvojnega financiranja.
– Prijavljen projekt za leti 2018 in 2019 je v vrednosti sofinanciranja vsaj 20.000,00 EUR brez DDV.
Upravičeni pogoji za partnerje
Partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;
– partnerjem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
4.2. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le:
– pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji,
– in ki predlagajo rešitve za enega od vsebinskih področij, opredeljenih v predmetu razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
Maksimalno št. točk
A. Dispozicija projekta – utemeljitev reševanja okoljskega problema in načrt aktivnosti
35
B. Ustreznost predloga komunikacijske podpore projekta in njegovih rezultatov
25
C. Inventivnost projekta in trajnost projektnih rezultatov
15
Č. Usposobljenost za izvedbo: Reference prijavitelja
15
D. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
10
SKUPAJ
100
Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih sredstev.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji (tč. 10.2).
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem razpisu je skupaj 427.000 EUR z DDV (za leti 2018 in 2019).
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 90 % upravičenih stroškov projekta.
6. Trajanje projekta
Projekt nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019 mora biti realiziran do 15. oktobra 2019 (skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa).
Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi zaključno letno poročilo (za leto 2019) s prilogami.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6. aprila 2018 do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 9. aprila 2018 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno, ker pričakujemo večje število vlog.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija, rok in način prijave na razpis
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi na pisna vprašanja na naslovu: gp.mop@gov.si, s pripisom »za javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja in prostora za leti 2018 in 2019«.
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in spletni strani ministrstva. Sofinancer bo vse nadaljnje spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, odgovore na vprašanja in ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloge – priloga 1
– izpolnjen obrazec za leti 2018 in 2019 za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju okolja in prostora – priloga 2
– reference posameznih NVO s prioritetnih področij, določenih s predmetom razpisa – priloga 3
– izpolnjen vzorec pogodbe – priloga 4
– pogodba o projektnem partnerstvu, v primeru, da prijavljeni projekt izvaja več kot ena NVO – priloga 5
– izjava o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev – priloga 6.
Vse zgoraj navedene obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane. V kolikor prijavitelj v pravnem prometu ne uporablja žiga, naj to navede v vlogi.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– na prednji strani vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO okolje«,
– na hrbtni strani naziv in naslov vlagatelja.
9. Ostalo
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Vloge bodo odprte, pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in uporabo meril za ocenjevanje.
V primeru, da je vloga nepopolna, bo vlagatelj s strani sofinancerja pozvan, da vlogo v zahtevanem roku dopolni. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se nanaša na merila. V primeru, da vlagatelj v danem roku ne dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrže.
Strokovna komisija bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi meril, ki so podrobneje specificirana in ovrednotena s točkami v razpisni dokumentaciji.
Na osnovi izbrane vloge bodo prejemnikom sredstev posredovani obrazloženi sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Vsi vlagatelji vlog, ki ne bodo izbrani, bodo z obrazloženim sklepom obveščeni o odločitvi glede dodelitve sredstev.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti