Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Ob-1521/18, Stran 601
Svet zavoda Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 6. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Metlika z dne 23. 2. 2018 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2018.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno Okrajno sodišče), pisna izjava, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis ter vizija in program vodenja šole – pošljite v zaprti ovojnici do torka,13. 3. 2018, na naslov Svet zavoda Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Metlika