Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Ob-1499/18, Stran 600
Svet Vrtca Vrhnika, na podlagi 10. seje z dne 13. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15).
Predviden začetek dela je 1. 7. 2018. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.
Pisno prijavo in potrdila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– potrdilo o morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
– potrdilo o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda
pošljite do vključno 16. 3. 2018, v zaprti ovojnici, na naslov Svet Vrtca Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Ob oddaji prijave, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidat/-ka bo prejela pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Vrhnika