Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Št. 4201-0003/2018 Ob-1529/18, Stran 599
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Poslovnega načrta družbe za leto 2018 in v skladu s potrditvijo nadzornega sveta z dne 14. 2. 2018 objavlja
javno dražbo 
za prodajo vozil: IVECO EUROCARGO ML 150E25K LADOG T1550T
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno tovorno vozilo za komunalne namene IVECO EUROCARGO ML 150E25K, inventarna številka: 02190, znamka: Iveco, tip, model: EUROCARGO ML 150 E25K, komercialna oznaka: ML 150 E25K, številka šasije: ZCFA1LJ0302505800, datum prve registracije: 22. 10. 2007, vrsta vozila: za komunalne namene, oblika nadgradnje: smetarski zabojnik, moč motorja (kW): 185, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg): 9.755, največja dovoljena masa (kg) 15.000, število km 192.896, barva: S0D, bela, novo svečo za stiskanje smeti, vozilo ni registrirano.
Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno delovno vozilo LADOG T1550T, inventarna številka: 02284, znamka: Ladog, tip, model: T1550T, komercialna oznaka: T1550T, številka šasije: W09TNH2078NL16684, datum prve registracije: 18. 11. 2008, vrsta vozila: delovno vozilo, oblika nadgradnje: za komunalno čiščenje, moč motorja (kW): 107, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg): 3.200, največja dovoljena masa (kg) 6.500, število km 43.943, barva: S2M, oranžna, specialno smetarsko vozilo ima naslednje priključke: metla s sesalcem, keson, posipalec, plug, reg. št. LJ NF-682.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnin iz 2. točke se izvede po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba za posamezno vozilo.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za IVECO EUROCARGO ML 150E25K je 12.474,45 EUR brez DDV in 15.218,83 EUR z DDV, za LADOG T1550T pa je izklicna cena 28.934,00 EUR brez DDV in 35.299,48 EUR z DDV; najnižji znesek višanja izklicne cene pri draženju obeh vozil je 100,00 EUR.
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
6. Čas javne dražbe: v petek, 16. 3. 2018, z začetkom ob 12. uri. Najprej bo potekala dražba vozila IVECO EUROCARGO, nato bo sledila dražba vozila LADOG.
7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe
Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 1.521,88 EUR za IVECO EUROCARGO ML 150E25K ter 2.893,40 EUR za LADOG T1550T, in sicer na transakcijski račun Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., št. SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB d.d., z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – IVECO EUROCARGO« oziroma »Javna dražba – LADOG«.
Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k javni dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist prodajalca, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi.
9. Ogled predmeta javne dražbe: ogled premičnin, ki sta predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), je možen po predhodnem dogovoru z Bojanom Žagarjem, tel. 041/540-394, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacijami in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.kpv.si. ter na avtonet.si.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.