Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Št. 671-0005/2018 Ob-1513/18, Stran 581
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 – ZŠpo-1), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018, Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2018
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (v nadaljevanju: odlok) in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2018. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki bo izbran za sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba.
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:
– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov;
– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev;
– športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.
Upravičeni stroški so definirani v odloku za vsak program posebej. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na izvajanje katerega programa se nanašajo, mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu računa.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis
Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor izvajalcev LPŠ,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov) pa vsaj 70 % občanov občine, v nasprotnem primeru se program ne sofinancira,
– prijavljene programe izvajajo na območju občine,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Sevnica: športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v občini; zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini; pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in opravljajo nepridobitno dejavnost; zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost; društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu; društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis ozirom tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
Navodilo:
Obvezno izpolnite vse navedene točke v obrazcih. Če menite, da posamezne točke zaradi specifičnosti programa ni možno ali smiselno izpolniti, morate to posebej označiti – prečrtati prostor, namenjen izpolnjevanju. Izpolnjujte kratko in natančno! Prilog, ki niso zahtevane, komisija ne bo upoštevala!
7. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 115.971,02 EUR, od tega za:
– netekmovalni šport (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov)
27.485,51 EUR
– tekmovalni šport (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov)
57.985,51 EUR
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
11.000,00 EUR
– organiziranost v športu
10.500,00 EUR
od tega: 4.500,00 EUR za delovanje športnih zvez in
6.000,00 EUR za delovanje društev
– športne prireditve
9.000,00 EUR
od tega: 4.000,00 EUR za rekreativne prireditve in
5.000,00 EUR za rekreativne občinske lige
Vlagateljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov, bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.
8. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge na razpis z zahtevanimi prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici (kuverti), ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo Javni razpis šport 2018 ali opremljena z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije, do 26. 3. 2018.
Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 26. 3. 2018 (datum poštnega žiga na dan 26. 3. 2018).
10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora vlagatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih s sprejetim proračunom za leto 2018.
12. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: razpisna dokumentacija je od 2. 3. 2018 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
13. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, tel. 07/81-61-262, e-naslov: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica