Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-1876/2017/6(15131-20) Ob-1526/18, Stran 570
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« 
1. Povabilo k oddaji prijave
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana in Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter 14. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« (Uradni list RS, št. 60/17; v nadaljevanju Uredba) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega razpisa, ki je brezplačno dostopna na spletnih straneh:
– http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O MINISTRSTVU«, levi meni »Javni razpisi« in
– http://www.energetika-portal.si/, zgornji meni »JAVNE OBJAVE«.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Nosilca javnega razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana in Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Koncedent: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Ime javnega razpisa: »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«.
Številka javnega razpisa: 430-1876/2017
Podatki o koncesijskem aktu: Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« (Uradni list RS, št. 60/17)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.
Območje izvajanja koncesije obsega:
Št.
Funkcionalna enota
Naslov
Katastrska občina
Št. stavbe
Št. parcele
1.
Stavba 
Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana
1737 Tabor
221
2778/1
2.
Policijska uprava Nova Gorica
Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica
2304 Nova Gorica
748, 749,
753
398/3
3.
Policijska postaja Idrija
Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija
2357 Idrija-mesto
1326
809/4
4.
Policijska akademija Tacen
Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana - Šmartno
1751 Tacen
64, 76, 79, 67, 53, 59, 57,
845
264/3, 264/4, 264/2, 264/1, 261/3, 267/3, 263, 266/9, 266/8, 267/1, 267/2, 266/1, 257/12, 266/2, 266/4, 261/1, 262/3, 261/4, 270/5, 266/5, 266/3, 262/1, 262/4, 262/2, 270/4, 262/5, 262/6
5.
Center za oskrbo Gotenica
Gotenica 1, 1338 Kočevska Reka
1583 Gotenica
18, 20, 23, 27, 38, 39, 41, 42, 45, 57, 58, 59, 62, 63,
65, 71,
73, 76,
80, 81,
82, 84,
87, 88,
89, 90,
91, 92,
93, 94,
120
887/1, 926/2, 2765, 2768, 2711/5, 887/2, 887/3, 884/1, 882, 2741, 884/2, 2787, 1000, 2988, 875/2, 872/2, 2784, 868/1, 868/2, 866, 848, 26/12, 2686/1, 2739, 2773, 2774, 2775, 2776, 2778, 2779, 881, 922, 923, 925/1, 926/1, 924/2, 2692/12, 2686/10, 900/5, 927/1, 900/4, 2709/1, 2767, 2711/5, 900/7, 900/6, 900/1, 2686/9, 898/1, 2716, 893, 894, 2790, 2769, 26/19, 886/1, 2717, 895/2, 879/1, 2720, 930/1, 2721, 879/3, 2770, 883/2, 2771, 26/14, 2772, 2777, 2780, 877, *76/1, 876, 2708/7, 991, 2702/8, 846, 867, 2781, 874, 2782, 2788 870/1, 871, 997, 2786, 2989, 2858,*181, 2859, 999/1, 999/2, 1001/2, 2708/12, 2708/8, 2686/13, 2686/2, 2991, 2990, 2702/8
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Projekt »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do spodaj navedenega roka prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
Končni rok za prejem prijav je 19. 4. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do glavne pisarne ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, dne 20. 4. 2018 ob 12. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci
Skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner.
Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev.
Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so določena v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– garancija po poteku razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Drugi pogoji in merila ter podrobnejša vsebina pogojev in meril za izbiro koncesionarja bo določena v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 9. 9. 2018.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so navedene v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja
Prijavitelji lahko v pisni obliki zastavijo vprašanja v zvezi s pripravo in oddajo vloge na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si, s pripisom: »DODATNA POJASNILA – Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo, št. 430-1876/2017«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 3. 4. 2018 do 15. ure.
Odgovori oziroma dodatna pojasnila ali spremembe bodo objavljeni na internetnem naslovu javnega partnerja: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O MINISTRSTVU«, levi meni »Javni razpisi«, v čim krajšem času oziroma najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo prijave.
Ministrstvo za notranje zadeve Ministrstvo za infrastrukturo