Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4255. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija, stran 13577.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena, tretjega odstavka 21. člena in 117. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 1. izredni seji dne 17. decembra 2018 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Litija 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) se za 100. členom doda nov 100.a člen, ki se glasi:
»100.a člen 
Če se svetnik iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega telesa, katerega član je, ga lahko na seji delovnega telesa nadomesti svetnik, ki je član iste svetniške skupine, z vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa. Svetnik, ki nadomešča opravičeno odsotnega svetnika, se mora pred začetkom seje delovnega telesa izkazati s pisnim pooblastilom vodje svetniške skupine.
Če se član delovnega telesa, ki ni hkrati svetnik, iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega telesa, katerega član je, ga lahko z vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa na seji delovnega telesa nadomesti svetnik, ki je član svetniške skupine, ki je predlagala imenovanje tega člana, ki se ga nadomešča, v delovno telo. Svetnik, ki nadomešča opravičeno odsotnega člana delovnega telesa, ki ni hkrati svetnik, se mora pred začetkom seje delovnega telesa izkazati s pisnim pooblastilom vodje svetniške skupine.«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 78. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vodjo svetniške skupine iz prejšnjega odstavka lahko na seji kolegija občinskega sveta nadomešča svetnik, ki je član iste svetniške skupine, z vsemi pravicami in dolžnostmi vodje svetniške skupine, če se izkaže s pooblastilom vodje svetniške skupine.«.
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 719-1/2018
Litija, dne 17. decembra 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti