Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4253. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2019, stran 13576.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 110/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je župan Občine Bovec dne 20. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18, dne 2. 3. 2018) ter sprejetimi rebalansi (Uradni list RS, št. 32/18, dne 11. 5. 2018, Uradni list RS, št. 46/18, dne 6. 7. 2018; Uradni list RS, št. 59/18, dne 7. 9. 2018, Uradni list RS, št. 71/18, dne 9. 11. 2018).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog občine ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2018 in za iste programe kot v letu 2018.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2019 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec za leto 2019 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2018, ki so priloga k temu sklepu.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2019.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2018.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.
5. KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-02/2018-2
Bovec, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost