Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4252. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2019, stran 13574.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je župan Občine Vipava dne 21. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vipava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.075.569
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.074.069
70
DAVČNI PRIHODKI 
852.374
700 Davki na dohodek in dobiček 
803.436
703 Davki na premoženje 
26.071
704 Domači davki na blago in storitve 
22.867
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
221.695
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
213.774
711 Takse in pristojbine 
1.585
712 Denarne kazni 
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
600
714 Drugi nedavčni prihodki 
4.736
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.500
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.500
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
903.813
40
TEKOČI ODHODKI 
261.426
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
69.380
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.938
402 Izdatki za blago in storitve 
169.958
403 Plačila domačih obresti 
4.150
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI 
413.286
410 Subvencije 
15.010
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
252.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
8.367
413 Drugi tekoči domači transferi 
137.809
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
222.535
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
222.535
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
6.566
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
6.566
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
171.756
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
41.129
55
ODPLAČILA DOLGA 
41.129
550 Odplačila domačega dolga 
41.129
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
130.627
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–41.129
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–171.756
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-2/2018-1
Vipava, dne 21. decembra 2018
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja l.r.

AAA Zlata odličnost