Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4245. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2019, stran 13566.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in 100. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je župan Občine Škofljica dne 20. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Škofljica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 60/17, 14/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.750.065
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.748.573
70 
DAVČNI PRIHODKI
1.637.438
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.493.267
703 Davki na premoženje 
98.147
704 Domači davki na blago in storitve 
45.024
706 Drugi davki 
1.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
111.135
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
59.855
711 Takse in pristojbine 
2.420
712 Denarne kazni 
15.179
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.830
714 Drugi nedavčni prihodki
30.851
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73 
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.492
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.492
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.414.582
40 
TEKOČI ODHODKI 
451.431
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
103.101
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.331
402 Izdatki za blago in storitve 
305.399
403 Plačila domačih obresti 
9.554
409 Rezerve 
13.046
41 
TEKOČI TRANSFERI 
690.638
410 Subvencije 
56.950
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
547.663
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
14.322
413 Drugi tekoči domači transferi 
71.703
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
272.513
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
272.513
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi 
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
335.483
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA 
70.361
550 Odplačila domačega dolga 
70.361
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
265.122
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–70.361
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–335.483
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 
3.550.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 41000-21/2018
Škofljica, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost