Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4244. Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2019, stran 13565.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 68. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je župan Občine Škocjan dne 27. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Škocjan (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16, 8/18, 44/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Konto
Naziv konta
Proračun januar– marec 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
678.681,57
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
663.762,13
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
610.010,32
700
Davki na dohodek in dobiček
577.187,00
703
Davki na premoženje
15.167,95
704
Domači davki na blago in storitve
17.567,54
706
Drugi davki
87,83
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
53.751,81
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
34.153,37
711
Takse in pristojbine
585,40
712
Denarne kazni
2.199,25
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
70,00
714
Drugi nedavčni prihodki
16.743,79
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
1.721,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.650,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
71,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
13.198,44
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.740,18
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
9.458,26
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.118.610,42
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)
311.007,90
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
63.025,16
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
10.763,80
402
Izdatki za blago in storitve
237.218,94
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
301.090,84
410
Subvencije
34.816,80
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
207.824,90
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
545,25
413
Drugi domači transferi
57.903,89
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
506.511,68
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
56.511,68
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
0
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–439.928,85
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
10.548,88
550
Odplačila domačega dolga
10.548,88
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–450.477,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–10.548,88
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
439.928,85
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
781.911,57
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0011/2018
Škocjan, dne 27. decembra 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost