Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4241. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2019, stran 13556.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 106. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 20. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.977.271
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.699.884
70
DAVČNI PRIHODKI
1.502.249
700 Davki na dohodek in dobiček
1.362.582
703 Davki na premoženje
97.226
704 Domači davki na blago in storitve
42.441
71
NEDAVČNI PRIHODKI
197.634
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
103.413
711 Takse in pristojbine
2.277
712 Globe in druge denarne kazni
4.345
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.073
714 Drugi nedavčni prihodki
73.525
72
KAPITALSKI PRIHODKI
8.348
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
8.348
74
TRANSFERNI PRIHODKI
269.040
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
96.512
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
172.528
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.404.034
40
TEKOČI ODHODKI
597.010
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
158.477
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
30.017
402 Izdatki za blago in storitve
377.862
403 Plačila domačih obresti
1.739
409 Rezerve
28.915
41
TEKOČI TRANSFERI
690.384
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
465.341
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
8.625
413 Drugi tekoči domači transferi
216.419
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
112.242
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
112.242
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.399
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.399
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
573.237
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404)
574.831
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
412.490
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
53.215
55
ODPLAČILA DOLGA
53.215
550 Odplačila domačega dolga
53.215
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
520.022
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–53.215
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–573.237
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletnih straneh občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0055/2018
Ribnica, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občina Ribnica 
Samo Pogorelc l.r.

AAA Zlata odličnost