Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4234. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora, stran 13551.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na seji dne 19. 12. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Kranjska Gora.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), v nadaljevanju: ZSRT-1 in
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
3. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša:
TURISTIČNA TAKSA
Turistična taksa
Promocijska taksa
SKUPAJ taksa
Območje KS Kranjska Gora 100 %
1,60 EUR
0,40 EUR
2,00 EUR
Območje KS Rateče, Podkoren, Gozd Martuljek, Dovje Mojstrana 100 %
1,28 EUR
0,32 EUR
1,60 EUR
Planinske postojanke na območju Občine Kranjska Gora
1,60 EUR
0,40 EUR
2,00 EUR
Avtokampi na območju Občine Kranjska Gora
0,80 EUR
0,20 EUR
1,00 EUR
(2) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
4. člen 
(turistična taksa za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih) 
(1) Turistična taksa za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih je odvisna od površine počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja in od števila ležišč v njem.
(2) Višina turistične takse na posamezno ležišče v pavšalnem letnem znesku znaša 45 EUR.
(3) Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se skladno z ZSRT-1 šteje, da ima naslednje število ležišč:
Stanovanjska površina objekta:
Letni znesek pavšalne turistične takse
do 30,00 m2 (dve ležišči)
90,00 EUR
od 30,01 m2 do 50,00 m2 (tri ležišča)
135,00 EUR
od 50,01 m2 do 70,00 m2 (štiri ležišča)
180,00 EUR
od 70,01 m2 do 90,00 m2 (pet ležišč)
225,00 EUR
nad 90,00 m2 (šest ležišč)
270,00 EUR
(4) Za stanovanjsko površino iz prejšnjega odstavka se šteje uporabna površina, kot je navedena v katastru stavb.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Za oprostitve in olajšave po tem odloku veljajo določbe 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
(2) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku so upravičeni naslednji zavezanci:
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki so neprimerni za bivanje, kar se dokazuje z ustreznim fotografskim materialom oziroma ogledom nepremičnine,
– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Kranjska Gora,
– lastniki, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanec izkazuje s predložitvijo fotokopijo najemne pogodbe za obravnavano nepremičnino, fotokopijo obrazca napovedi FURS-u za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in fotokopijo potrdila o oddaji napovedi na FURS ter s prijavo vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniškega objekta,
– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki z izkaznico ali odločbo dokazujejo invalidnost oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije.
6. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco turistične takse.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco turistične takse.
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
(4) Oprostitev plačila turistične takse iz pete in šeste alineje prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 se odobri z odločbo občinske uprave na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo je ta dolžan predložiti najmanj 10 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
– navedbo števila udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse in
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 3. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Kranjska Gora, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
8. člen 
(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj) 
(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alineje 3. člena tega odloka se obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ iz 2. člena tega odloka, v višini, ki jo opredeljuje tretji odstavek 4. člena tega odloka.
(2) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Kranjska Gora, ki je objavljen na spletnih straneh občine oziroma določen v prejeti odločbi, v rokih, ki jih opredeljuje sedmi odstavek 22. člena ZSRT-1, oziroma v roku opredeljenim v odločbi iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz 4. člena tega odloka.
(4) Zavezanci iz druge alineje 3. člena tega odloka občini posredujejo podatke za izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena, in sicer podatke o osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki, podatke o stanovanjski površini in posameznem delu stavbe ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše in počitniškega stanovanja, v primeru prejšnjega odstavka tega člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva. Podatke občina potrebuje za vzpostavitev evidence, ki je opredeljena v 10. členu tega odloka.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
9. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
(nadzor) 
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je kot občinski inšpekcijski organ pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
11. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
(5) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki skladno s pravilnikom iz 10. člena tega odloka ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence.
(6) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence v skladu s četrtim odstavkom 9. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska Gora, št. 002/3-1/04-VČ, z dne 20. 12. 2004, ki je bil objavljen v UVG 41/04.
13. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok št. 002/3-1/04-VČ, od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
(2) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v letu 2020 za leto 2019.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2018/5-1/0232
Kranjska Gora, dne 19. decembra 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost