Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4233. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019, stran 13548.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za proračun Občine Kranjska Gora za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna) 
Proračun sestavljajo: splošni del (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov) in načrt razvojnih programov (projekti).
Finančni načrti neposrednih uporabnikov so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-te pa so razdeljene na podskupine kontov in konte določene s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku na se objavita na spletni strani Občine Kranjska Gora.
3. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.366.573
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.725.328
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.382.028
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.515.408
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.690.610
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.176.010
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.343.300
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.982.050
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
33.500
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
306.750
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
270.800
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
170.800
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
100.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.370.445
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.360.445
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
10.000
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.359.510
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.127.025
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
437.013
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.750
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.427.262
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
195.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.713.584
410
 
SUBVENCIJE
155.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.385.927
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
540.587
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.632.070
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.978.245
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.978.245
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
540.656
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
350.200
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
190.456
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.992.937
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.992.937
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.992.937
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.992.937
Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov preteklih let.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna (po prvem odstavku 43. in 80. člena ZJF):
– donacije,
– namenski prejemki proračunskega sklada,
– prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
– najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem,
– odškodnine iz naslova zavarovanj.
Poleg teh pa so namenski prihodki tudi:
1. prihodki od požarne takse,
2. prihodki od turistične takse,
3. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Župan lahko v skladu zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica pride iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projekta iz načrta razvojnih programov največ do 20 % vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20 % odloča občinski svet. Ne glede na prvi stavek tega odstavka pa lahko župan spremeni vrednost projekta za več kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000,00 eur glede na sprejeti načrt razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta. Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen 
(proračunski sklad) 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 125.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 50.000,00 € v posameznem primeru župan. O uporabi sredstev s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
11. člen
(odpis dolga) 
Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZFJ). Skupna letna višina odpisanih dolgov je 1.000,00 eur. Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen
(obseg zadolževanja in poroštev) 
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 85. členom Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. Občina se v letu 2019 ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 €. Pogoj za izdajo poroštev je soglasje občinskega sveta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje) 
V kolikor bo v letu 2020 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.
Št. 410-2/2018-4
Kranjska Gora, dne 19. decembra 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost