Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4232. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2019, stran 13547.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 20. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 (Uradni list RS, št. 61/17 in 68/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun januar– marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
496.306
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
476.054
70
DAVČNI PRIHODKI
428.334
700 Davki na dohodek in dobiček
414.204
703 Davki na premoženje
3.320
704 Domači davki na blago in storitve
10.710
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
47.720
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
19.010
711 Takse in pristojbine
800
712 Globe in druge denarne kazni 
700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10
714 Drugi nedavčni prihodki 
27.200
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
20.152
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
20.152
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
455.775
40
TEKOČI ODHODKI
141.969
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
33.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.295
402 Izdatki za blago in storitve
102.464
403 Plačila domačih obresti
910
41 TEKOČI TRANSFERI
211.979
410 Subvencije
4.909
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
137.070
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.000
413 Drugi tekoči domači transferi
69.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
101.127
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
101.127
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
700
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
40.531
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.724
55
ODPLAČILA DOLGA
20.724
550 Odplačila domačega dolga
20.724
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
19.807
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.724
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–40.531
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
+200.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-8/2018-24
Kostanjevica na Krki, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost