Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4231. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2019, stran 13545.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 31/18; v nadaljevanju: ZJF) je župan Občine Kobarid dne 19. decembra 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF, Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/17), rebalansom-1 proračuna (Uradni list RS, št. 75/17), rebalansom-2 proračuna (Uradni list RS, št. 36/18) in rebalansom-3 proračuna (Uradni list RS, 65/18).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup., podsku. konto, podkon.
NAZIV KONTA
Proračun januar– marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
911.587
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
885.328
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
800.229
700 DAVEK NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
728.884
703 DAVEK NA PREMOŽENJE
46.740
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
24.605
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
85.099
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
78.670
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.380
712 DENARNE KAZNI
834
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
1.279
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.937
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
16.880
722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
16.880
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.070
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.309
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
8.309
741 PREJETA SREDSTVA IZ DR. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
798.100
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
345.096
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
142.145
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
22.652
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
175.299
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.000
409 REZERVE
4.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
400.113
410 SUBVENCIJE
646
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
246.212
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
21.890
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
131.365
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
48.534
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
48.534
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
4.357
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.381
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.
1.976
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
113.487
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
39.700,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
73.787
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–39.700
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
–113.487
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
221.310
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 4100-13/2018
Kobarid, dne 19. decembra 2018
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost