Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4227. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2019, stran 13539.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18) (UPB1) je župan Občine Dobrepolje dne 17. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2019 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 44/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Dobrepolje) in za iste programe kot v letu 2018.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Dobrepolje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.249.677,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
752.558,13
70 
DAVČNI PRIHODKI
666.644,05
700 Davki na dohodek in dobiček
623.285,25
703 Davki na premoženje
20.009,82
704 Domači davki na blago in storitve
23.088,65
706 Drugi davki
260,33
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
85.914,08
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
53.308,66
711 Takse in pristojbine
686,90
712 Denarne kazni
2.070,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.062,80
714 Drugi nedavčni prihodki
27.785,72
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
497.119,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
40.880,51
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
456.238,52
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.279.924,40
40 
TEKOČI ODHODKI
266.630,49
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
61.416,48
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
10.621,72
402 Izdatki za blago in storitve
183.605,12
403 Plačila domačih obresti
6.600,00
409 Rezerve
4.387,17
41 
TEKOČI TRANSFERI
289.929,44
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
224.709,88
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
9.716,39
413 Drugi tekoči domači transferi
55.503,17
414 Tekoči transferi v tujino
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
723.292,02
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
723.292,02
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
72,45
430 Investicijski transferi
72,45
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–30.247,24
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
108.540,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
78.292,76
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
30.247,24
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
30.247,24
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Dobrepolje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(izvrševanje proračuna) 
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posameznega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, odlok o proračunu Občine Dobrepolje, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
6. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0039/2018-2
Dobrepolje, dne 17. decembra 2018
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič l.r.

AAA Zlata odličnost