Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4226. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2019, stran 13539.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 30. in 107. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je župan Občine Črnomelj dne 21. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2019 
1. člen 
S tem sklepom se ureja način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2019. Obdobje začasnega financiranje iz tega sklepa traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2019.
2. člen 
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2018 in za iste programe kot v letu 2018.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabljati sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta.
4. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotovijo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo v skladu z že sprejetimi obveznostmi. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2018.
6. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastali prihodki in odhodki vključijo v proračun tekočega leta.
7. člen 
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2019 do sprejetja proračuna za leto 2019, oziroma največ do 31. 3. 2019. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-345/2018
Črnomelj, dne 21. decembra 2018
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek l.r.

AAA Zlata odličnost