Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4221. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 13536.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Agencija za energijo
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/15 in 21/18) se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se prekorači:
– skupna izstopna zmogljivost dveh ali več izstopnih točk (e), ki so medsebojno povezane znotraj distribucijskega sistema posamezne lokalne skupnosti ali znotraj povezanih distribucijskih sistemov iz 216. člena EZ-1 (v nadaljnjem besedilu: povezane izstopne točke), ali
– izstopna zmogljivost na posamezni izstopni točki (e), ki predstavlja izstopno točko znotraj Republike Slovenije, ki ni del povezanih izstopnih točk,
operater prenosnega sistema uporabniku sistema v okviru obračuna omrežnine, ki se nanaša na znesek izstopne zmogljivosti, zaračuna še znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke oziroma povezanih izstopnih točk v skladu z določbami 6. oddelka V. poglavja tega akta.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedilom »so dolžni operaterju prenosnega sistema« doda besedilo »in agenciji« in za besedilom »posamezno lokalno skupnost« doda besedilo »ali več lokalnih skupnosti v primeru povezanih distribucijskih sistemov iz 216. člena EZ-1«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Povezane izstopne točke so skupina izstopnih točk znotraj Republike Slovenije, na katerih je dejansko izvedena povezava in je s tem omogočen medsebojni fizični pretok zemeljskega plina za potrebe oskrbe lokalne skupnosti ali povezanega distribucijskega sistema iz 216. člena EZ-1.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Operater prenosnega sistema začne obračunavati omrežnino na podlagi določb tega akta 1. januarja 2019.
3. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-7/2018-07/213
Maribor, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2430-0097
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost