Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4220. Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje, stran 13535.

  
Na podlagi prvega odstavka 408. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje 
1. člen 
(vsebina akta) 
Ta akt določa merila za odobritev odstopanj glede priključevanja novih in obstoječih objektov na elektroenergetsko omrežje od ene ali več zahtev naslednjih evropskih uredb:
– Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (UL L št. 112 z dne 27. 4. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/631/EU);
– Uredbe Uredbe Komisije (EU) št. 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev (UL L št. 223 z dne 18. 8. 2016, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1388/EU) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje (UL L št. 241 z dne 8. 9. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1447/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– lastnik:
je lastnik objekta za proizvodnjo električne energije ali bodoči lastnik, skladno z Uredbo 2016/631/EU, lastnik ali bodoči lastnik odjemnega objekta, skladno z Uredbo 2016/1388/EU, lastnik ali bodoči lastnik visokonapetostnega sistema prenosa z enosmernim tokom ali lastnik ali bodoči lastnik modula v proizvodnem polju, priključenega na enosmerni tok, skladno z Uredbo 2016/1447/EU;
– objekt:
je novi ali obstoječi elektroenergijski modul, skladno z Uredbo 2016/631/EU, novi ali obstoječi odjemni objekt, skladno z Uredbo 2016/1388/EU, ter novi ali obstoječi visokonapetostni sistem prenosa z enosmernim tokom ali novi ali obstoječi modul v proizvodnem polju, priključen na enosmerni tok, skladno z Uredbo 2016/1447/EU;
– uredbe za priključevanje:
so uredbe Evropske unije, ki urejajo priključevanje na elektroenergetsko omrežje, in sicer Uredba 2016/631/EU, Uredba 2016/1388/EU in Uredba 2016/1447/EU;
– vlagatelj:
je lastnik ali elektrooperater, ki poda vlogo za odobritev odstopanja.
3. člen 
(vloga za odobritev odstopanj) 
(1) Vlogo za odobritev odstopanja glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje lahko podajo lastniki ali elektrooperaterji v skladu z določbami iz uredb za priključevanje.
(2) Vloga za odobritev odstopanj se poda v slovenskem jeziku in mora poleg zahtevane dokumentacije vsebovati tudi predlog časovne opredelitve trajanja zahtevanega odstopanja in načrt uveljavitve, ki vsebuje ukrepe in časovnico glede izpolnjevanja vseh zahtev iz uredb za priključevanje.
(3) Kadar podaja vlogo sistemski operater, mora vloga vsebovati mnenje neodvisne institucije glede vpliva odstopanja na obratovalno varnost in stabilnost elektroenergetskega sistema.
4. člen 
(utemeljitev odstopanj) 
Vlagatelj v vlogi iz prejšnjega člena utemelji nezmožnosti izpolnjevanja zahtev za priključevanje, tako da v vlogi navede:
1. opis nezmožnosti;
2. obseg nezmožnosti;
3. razlog za nezmožnost;
4. predpostavke in obstoječa tveganja ter negotovosti;
5. opis rešitve z navedenim učinkom, ki se doseže z odstopanjem;
6. utemeljitev, da so bile izčrpane vse druge možnosti za odpravo nezmožnosti;
7. zahtevano obdobje odstopanja;
8. oceno posledic, ki nastanejo zaradi odstopanja in
9. dokumentacijo, iz katere je razvidno, da odstopanje ne bo škodljivo vplivalo na čezmejno trgovanje.
5. člen 
(analiza stroškov in koristi) 
(1) Vlagatelj mora izdelati analizo stroškov in koristi v skladu z načeli iz 39. člena Uredbe 2016/631/EU, 49. člena Uredbe 2016/1388/EU oziroma 66. člena Uredbe 2016/1447/EU, in na podlagi enega ali več izmed obstoječih scenarijev, ki sta jih objavila Evropska komisija ali Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (v nadaljnjem besedilu: ENTSO-E), ter pri tem razkriti vse uporabljene podatke in podlage.
(2) Pri izdelavi analize stroškov in koristi se upoštevajo navodila Analize stroškov in koristi – smernice ENTSO-E za nacionalno implementacijo omrežnih kodeksov za priključevanje na omrežje(ang. Cost Benefit Analyses – ENTSO-E Guidance document for national implementation for network codes on grid connection).
(3) Analiza stroškov in koristi se izvede za obdobje, za katero se zahteva odstopanje. Pri izračunu neto sedanje vrednosti se uporabi diskontna stopnja štiri odstotke. Vsaka morebitna dodatna prostorska ali časovna omejitev ali morebitna drugačna diskontna stopnja mora biti utemeljena.
6. člen 
(merila za odobritev odstopanj) 
Agencija pri presoji o odobritvi odstopanja upošteva:
1. vpliv neskladnosti z zahtevami iz uredb za priključevanje, pri čemer mora vlagatelj dokazati, da odstopanje ne bo imelo škodljivega učinka ali vpliva na obratovalno varnost in stabilnost elektroenergetskega sistema. Pri tem agencija upošteva mnenje elektrooperaterja, na sistem katerega se priključujejo objekti v lasti vlagatelja, oziroma mnenje neodvisne institucije, kadar je vlagatelj sistemski operater;
2. utemeljenost tehnične in ekonomske omejitve, ki izhajajo iz tehnično-tehnoloških značilnosti elektroenergijskih modulov, odjemnih objektov oziroma visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje;
3. nivo neizpolnjevanja in prizadevanja za izboljšanje, doseganje ali povečanje skladnosti, pri čemer mora vlagatelj dokazati, da je predložena razumna rešitev glede na nezmožnost izpolnjevanja zahtev iz uredb o priključevanju;
4. stroške za doseganje skladnosti, pri čemer mora vlagatelj z analizo stroškov in koristi iz prejšnjega člena dokazati, da so stroški za dosego skladnosti materialni in dovolj visoki, da je odstopanje od zahtev iz uredb za priključevanje upravičeno;
5. vpliv na interese in enako obravnavanje uporabnikov, pri čemer mora vlagatelj dokazati, da odstopanje ne bo imelo negativnega vpliva na interese drugih uporabnikov (konkurenca, trajnostni razvoj, zdravje in varnost) in da primerljivi obstoječi objekti glede na velikost in tehnologijo, ki so že priključeni na elektroenergetski sistem Republike Slovenije, ne izpolnjujejo zahtev iz uredb za priključevanje;
6. vpliv odstopanja na čezmejno trgovanje na podlagi dokazila iz 5. člena tega akta, pri čemer mora vlagatelj dokazati, da zahtevano odstopanje nima negativnega učinka na čezmejno trgovanje.
7. člen 
(odločitev) 
(1) Agencija o zahtevi za odstopanje odloča po postopku, določenem v uredbah za priključevanje ob subsidiarni uporabi splošnega upravnega postopka. Odločitev se objavi na spletni strani agencije.
(2) Agencija lahko odstopanje razveljavi v skladu z določbami enajstega odstavka 63. člena in enajstega odstavka 62. člena Uredbe 2016/631/EU, desetega odstavka 52. člena in enajstega odstavka 53. člena Uredbe 2016/1388/EU ter enajstega odstavka 79. člena in enajstega odstavka 80. člena Uredbe 2016/1447/EU.
8. člen 
(trajanje odstopanj) 
(1) Trajanje odstopanja določi agencija v odločitvi iz prejšnjega člena.
(2) Trajanje odobrenega odstopanja za posamezne objekte je lahko vezano na:
– veljavnosti pogojev iz izdanega soglasja za priključitev za objekte ali
– časovno obdobje trajanja odstopanja, ki ga določi agencija.
(3) Trajanje odobrenega odstopanja za razrede objektov, ki ga v skladu z Uredbo 2016/631/EU in Uredbo 2016/1447/EU poda elektrooperater, se določi datumsko, vezano na izdajo soglasja za priključitev, izdanega pod pogoji, ki upošteva odobreno odstopanje.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uveljavitev akta) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-6/2018-10/228
Maribor, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2430-0096
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost