Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4069. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje, stran 13254.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 20. decembra 2018
O D R E D I L: 
parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje, 
tako, da se:
1. ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. (v nadaljnjem besedilu: NKBM) s strani ali s pomočjo tujih državljanov, institucij ali gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM na področju pranja denarja in financiranja terorizma november–december 2014, pa tudi v primeru ti. imenovane italijanske tipologijefinančnega poslovanjadržavljanke Bosne in Hercegovine Dijane Đuđić (v nadaljnjem besedilu: Dijana Đuđić) in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki ga je ugotovila Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d., zaradi suma, da je bilo to storjeno z vednostjo nosilcev javnih funkcij in ne da bi ti ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;
2. skladno s 5. točko (i.) sklepa št. 900-14/18-8/16 z dne 25. 5. 2018, ki ga je Državni zbor sprejel po obravnavi Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d., EPA 2826-VII, v obdobju, ko je bila ta banka pod prevladujočim vplivom ali v lasti države oziroma v lasti pravnih oseb iz sektorja države, vse z deležem, ki je omogočal prevladujoč vpliv na poslovanje te banke, ugotovi vlogo in odgovornost takratnega predsednika uprave NKBM Aleša Hauca zaradi domnevne opustitve dolžne poklicne skrbnosti in nezakonitih ravnanj pri izvajanju:
– zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri poslovanju NKBM s tujimi državljani oziroma z njimi povezanimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– usmeritev regulatorja slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije na tem področju,
– internih postopkov za upravljanje tveganj na tem področju,
– internega poročanja in sistema internih kontrol na tem področju,
– informacijske podpore na tem področju,
– poročanja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
– za domnevno oviranje opravljanja pregleda poslovanja banke na tem področju nadzorniku slovenskega bančnega sistema, Banki Slovenije
in ali se je o tem dogovarjal oziroma so nanj vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;
3. skladno s 5. točko (ii.) sklepa št. 900-14/18-8/16 z dne 25. 5. 2018, ki ga je Državni zbor sprejel po obravnavi Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d., EPA 2826-VII, ugotovi vse okoliščine poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji ter identificirati dejansko lastništvo pravnih oseb, ki so bile udeležene v njenih poslovnih dejavnostih, zaradi suma vplivanja ali vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij v domnevno pranje denarja in domnevnih davčnih zatajitev Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb;
4. ugotoviti stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev, in sicer delovanje in sodelovanje Urada Republike Slovenije za preprečevanja pranja denarja, Policije in Finančne uprave Republike Slovenije, ki so odgovorni za nadzor, finančne preiskave in pregon domnevnih kaznivih dejanj pranja denarja, domnevnih davčnih kaznivih dejanj in prekrškov v primeru Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova politična odgovornost;
5. ugotovi vse okoliščine v javnosti razkritih posojilnih pogodb med politično stranko Slovensko demokratsko stranko, matična številka 5299446000, sedež Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SDS), in pravno osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., matična številka 1318977000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.) ter med SDS in Dijano Đuđić zaradi domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS oziroma njene volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018, z Dijano Đuđić pa tudi zaradi suma, da naj bi bila sklenjena domnevna fiktivna posojilna pogodba oziroma kupoprodajna pogodba z domnevnim namenom davčne utaje ter kasnejše pretvorbe posojila v ustanoviteljski delež v pravni osebi NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., vse našteto z domnevnim namenom prikrivanja dejanskega pridobitelja ustanoviteljskega deleža ter prikrivanja domnevno nezakonitega izvora finančnih sredstev iz posojilne pogodbe in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ti ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;
6. ugotovi vse okoliščine ustanovitve, spremembe ustanoviteljev in njihovih deležev pravnih oseb družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., matična številka 6901549000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, družbe Nova hiša d.o.o., matična številka 6889123000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Nova hiša d.o.o.), in družbe NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., njihovega financiranja in razširjanja programskih ter oglaševalskih vsebin medijev, ki jih te pravne osebe izdajajo, zaradi suma, da so bili ti mediji na domnevno nezakonit način uporabljeni za politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je bil vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij domnevno ni ukrepal skladno s svojimi pooblastili oziroma njegova politična odgovornost;
7. ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranje političnih strank, financiranje volilne kampanje in medijev, kar bi lahko vodilo v morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja ta področja. Še posebej naj se ugotovi vse okoliščine obravnave Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) oziroma novel zakona v Državnem zboru Republike Slovenije v letih 2013 in 2014 in pomanjkljivosti sprejete ureditve sankcioniranja nezakonitega financiranja političnih strank.
Namen parlamentarne preiskave je: 
1. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja domnevnega pranja denarja tujih državljanov, institucij ali gospodarskih družb s sedežem v tujini v NKBM v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM na področju pranja denarja in financiranja terorizma november-december 2014, še posebej pa primera ti. imenovane italijanske tipologijefinančnega poslovanjadržavljanke Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki ga je ugotovila Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d.;
2. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vplivali oziroma bili vpleteni v domnevno pranje denarja v NKBM, in sicer, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s kakšnim interesom (finančna ali druga korist) oziroma ali je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;
3. ugotoviti tudi vlogo in odgovornost takratnega predsednika uprave NKBM Aleša Hauca, v obdobju, ko je bila ta banka pod prevladujočim vplivom ali v lasti države oziroma v lasti pravnih oseb iz sektorja države, vse z deležem, ki je omogočal prevladujoč vpliv na poslovanje banke, in sicer s kakšnim interesom (finančno ali drugo koristjo) naj bi domnevno zagrešil opustitev dolžne poklicne skrbnosti ali ravnal nezakonito oziroma v nasprotju z veljavno zakonodajo in usmeritvami regulatornega organa Banke Slovenije ter notranjimi pravili banke ter s tem domnevno oviral pregled poslovanja banke in poročanja nadzornim organom in ali se je o tem morebiti dogovarjal oziroma so nanj vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;
4. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji ter identificirati dejansko lastništvo pravnih oseb, ki so bile udeležene v njenih poslovnih in finančnih dejavnostih in izvor domnevno opranega denarja ter domnevno zatajenih davkov z namenom ugotoviti stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev, in sicer delovanje in sodelovanje Urada Republike Slovenije za preprečevanja pranja denarja, Policije in Finančne uprave Republike Slovenije, ki so odgovorni za nadzor, finančne preiskave in pregon domnevnih kaznivih dejanj pranja denarja, davčnih kaznivih dejanj in prekrškov Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb preko ti. italijanske tipologije finančnega poslovanja, delovanja preko ti. slamnatih družb in fiktivnih oziroma navideznih poslov ter ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova politična odgovornost;
5. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij morebiti vplivali oziroma bili vpleteni v domnevno pranje denarja in domnevne davčne zatajitve v okviru poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb, in sicer, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s kakšnim interesom (finančna ali druga korist) naj bi to storil, oziroma ali je bilo to morda storjeno z njegovo vednostjo, pa ni ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi;
6. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter oceniti dejansko stanje domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS s posojilnima pogodbama s pravno osebo, družbo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o. in Dijano Đuđić, in sicer:
a) ugotoviti je treba, zakaj je do posojilnega posla med politično stranko SDS in pravno osebo, družbo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., v kateri ima ta ustanoviteljski delež, prišlo in ali je ta pravna oseba za ta posel morda uporabila sredstva iz finančnih obveznosti do drugih pravnih oseb in če da, katerih pravnih oseb;
b) ugotoviti je treba, zakaj je z Dijano Đuđić prišlo do neobičajnega mešanja posojilnega in kupoprodajnega posla, pri čemer na bi se višina zavarovanja, ki naj bi se pretvorila v ustanoviteljski delež v pravni osebi, družbi NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., ne skladala z višino vrednosti tega deleža, in ali je s tem dejansko prišlo do okoliščin, ki naj bi omogočile dejansko kupoprodajno pogodbo na podlagi fiktivne posojilne pogodbe, s čimer bi se omogočilo izogibanje plačilu davkov pri tem poslu. Prav tako je treba ugotoviti, ali je bila Dijana Đuđić le posrednik v tem posojilnem poslu z namenom prikrivanja dejanskega posojilodajalca in pridobitelja ustanoviteljskega deleža, če bi do pretvorbe posojila dejansko prišlo. Ugotoviti je treba tudi izvor finančnih sredstev iz tega posojilnega posla, in sicer ali gre za sredstva, ki izvirajo iz domnevnih nezakonitih ravnanj Dijane Đuđić in z njo povezanih pravnih in fizičnih oseb;
7. ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je domnevno dopustil opisano morebitno nezakonito financiranje SDS oziroma domnevno ni ukrepal skladno s svojimi pooblastili;
8. ugotoviti vse okoliščine obravnave Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) oziroma novel zakona v Državnem zboru Republike Slovenije v letih 2013 in 2014 in razloge, zakaj je bila sprejeta pomanjkljiva ureditev sankcioniranja nezakonitega financiranja političnih strank;
9. ugotoviti morebitno interesno ozadje ustanovitve pravnih oseb oziroma izdajateljev medijev, družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o. in NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., lastniške spremembe ustanoviteljev, način pridobivanja sredstev za izdajanje medijev v njihovi lasti, razširjanje njihovih programskih in oglaševalskih vsebin in ali so bili ti mediji na domnevno nezakonit način uporabljeni za politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je bil vplivati na odločanje volivk pri glasovanju na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje SDS;
10. ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je domnevno dopustil takšno nezakonito ravnanje in ni ukrepal skladno s svojimi pooblastili oziroma v skladu z njegovo politično odgovornostjo;
11. ugotoviti ustreznost veljavne zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, in sicer predvsem pomanjkljivosti sprejete zakonske ureditve sankcioniranja nezakonitega financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje in medijev, tako, da se oceni dejansko stanje pravnih predpisov na teh področjih in njihova ustreznost ter predlagati morebitne potrebne spremembe področne zakonodaje.
Obseg preiskave: 
Preiskava naj zajame:
– plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami pa tudi plačila na območju Republike Slovenije preko NKBM, in sicer plačilne transakcije v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM na področju pranja denarja in financiranja terorizma november–december 2014 ter plačilne transakcije Dijane Đuđić,
– poslovne dejavnosti in finančno poslovanje Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji,
– posojilno pogodbo med politično stranko SDS in pravno osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.,
– posojilno pogodbo med politično stranko SDS in Dijano Đuđić,
– pravne osebe oziroma izdajatelje medijev, družbo NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o. in NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., in sicer lastniške spremembe njihovih ustanoviteljev, način pridobivanja sredstev za izdajanje medijev v njihovi lasti in razširjanje programskih ter oglaševalskih vsebin teh medijev ter poslovno sodelovanje s politično stranko SDS.
Predvsem naj se v preiskavi ugotovi:
– domnevno pranje denarja tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih ali fizičnih oseb v NKBM v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM na področju pranja denarja in financiranja terorizma november-december 2014, še posebej pa v primeru Dijane Đuđić,
– domnevna vpletenost Dijane Đuđić in z njo povezanih pravnih in fizičnih oseb v domnevna nezakonita oziroma kazniva ravnanja pranja denarja in davčnih zatajitev, dejansko lastništvo v njeno shemo povezanih pravnih oseb,
– domnevno nezakonito financiranje politične stranke SDS s strani družbe NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.,
– domnevno nezakonito financiranje politične stranke SDS iz tujine s strani Dijane Đuđić,
– domnevno nezakonit način uporabe medijev, ki jih izdajajo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o. in NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., ki so v lasti politične stranke SDS, njenih funkcionarjev in članov ter z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb, za politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je bil vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje SDS,
– stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev, in sicer delovanje in sodelovanje Urada Republike Slovenije za preprečevanja pranja denarja, Policije in Finančne uprave Republike Slovenije,
– vloga in politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno vplivali oziroma so bili vpleteni v sume navedenih nezakonitih ravnanj ali pa so jih dopustili in niso ukrepali skladno s svojimi pooblastili ter, ki so bili odgovorni za stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev in njihova politična odgovornost,
– ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, medijev, političnih strank in volilne kampanje.
Preiskava domnevnega pranja denarja v NKBM naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. januarja 2012 do vključno 21. aprila 2016, kar se tiče Dijane Đuđić pa od 1. januarja 2016 vse do vključno 31. julija 2017.
Preiskava poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. januarja 2016 do datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Preiskava posojilnih pogodb med politično stranko SDS in pravno osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o. ter Dijano Đuđić naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. avgusta 2017 do datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Preiskava pravnih oseb NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o., NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., in medijev, ki jih te pravne osebe izdajajo, naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. julija 2015 do datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Št. 020-02/18-45/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EPA 305-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost