Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4067. Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), stran 13247.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI (ZMinP-B) 
1. člen
V Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(določitev minimalne plače) 
(1) Minimalna plača se določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.
(2) Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od zneska iz prejšnjega odstavka.
(3) Znesek iz prejšnjega odstavka ne sme biti višji od seštevka zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 40 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(višina minimalne plače) 
Višino minimalne plače na podlagi prejšnjega člena zakona določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje v roku treh mesecev po spremembi zneska minimalnih življenjskih stroškov, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.«.
4. člen 
V 6. členu se besedilo »s 3. in 5.« nadomesti z besedilom »z drugim odstavkom 3. člena in 5.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(višina minimalne plače v prehodnem obdobju) 
(1) Minimalna plača se začne obračunavati v skladu s tretjim odstavkom 2. člena zakona za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 dalje.
(2) Minimalna plača znaša:
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 dalje, kot določa 3. člen zakona.
6. člen 
(kazenske določbe v prehodnem obdobju) 
(1) Z globo od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki delavcu ne izplača plače v skladu s prejšnjim členom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev in stori prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje z globo od 1.500 eurov do 8.000 eurov.
(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(podaljšanje uporabe zakona) 
Do uveljavitve tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/18-6/37
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EPA 228-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti