Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3883. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2019, stran 12858.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Kamnik dne 5. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kamnik (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17, 10/18, 39/18 in 67/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.567.753
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.567.753
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.336.791
700 Davki na dohodek in dobiček
4.165.291
703 Davki na premoženje
160.000
704 Domači davki na blago in storitve
11.500
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
230.962
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
130.000
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
20.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000
714 Drugi nedavčni prihodki
60.962
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.470.993
40 
TEKOČI ODHODKI
1.675.220
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
420.075
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
69.747
402 Izdatki za blago in storitve
1.086.398
403 Plačila domačih obresti
4.000
409 Rezerve
95.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.483.939
410 Subvencije
412
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.543.504
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
77.246
413 Drugi tekoči domači transferi
862.777
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
264.657
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
264.657
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
47.177
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
6.764
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.413
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
96.760
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE 
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA 
96.760
55 
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
96.760
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–96.760
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–96.760
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0055/2018
Kamnik, dne 5. decembra 2018
Podžupan 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Občine Kamnik 
Igor Žavbi l.r.

AAA Zlata odličnost