Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3882. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2019, stran 12857.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 108. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) je župan Občine Cerknica dne 3. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), v nadaljevanju: ZJF in Odlokom o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu), ter Odlokom o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 46/18).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
PRORAČUN – SPLOŠNI DEL – ZA ZF 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
ZF 
JAN–MAR 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.377.191
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.328.941
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.893.245
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.794.455
703 Davki na premoženje 
69.674
704 Domači davki na blago in storitve 
27.809
706 Drugi davki 
1.307
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
435.696
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
297.446
711 Takse in pristojbine 
1.904
712 Globe in druge denarne kazni 51500
6.525
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
129.822
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
3.375
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sredstev
3.375
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
44.875
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
44.875
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.939.410
40
TEKOČI ODHODKI 
595.624
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
142.471
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
23.803
402 Izdatki za blago in storitve 
416.410
403 Plačila domačih obresti 
12.107
409 Rezerve 
833
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.096.974
410 Subvencije 
97.744
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
414.729
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
80.191
413 Drugi tekoči domači transferi 
504.310
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
246.812
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
246.812
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
0
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
437.781
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
134.811
55
ODPLAČILA DOLGA
134.811
550 Odplačila domačega dolga 
134.811
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
302.970
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–134.811
XI.
NETO FINANCIRANJE
–437.781
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno zadolži, če je to potrebno, uporablja pa se odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja (Odlok o proračunu Občine Cerknica, za leto 2018).
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0167/2018
Cerknica, dne 3. decembra 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost