Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3881. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del, stran 12854.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 4. člena Kolektivne pogodbe Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del (Uradni list RS, št. 69/08, 106/15, 46/17 in 58/17 – popr.)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Rudi Medved, minister za javno upravo, in dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance,
in
reprezentativni sindikat javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev skleneta
A N E K S  š t.  3 
h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v obdobju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del (Uradni list RS, št. 69/08, 106/15, 46/17 in 58/17 – popr.) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
I013001
PROTOKOLARNI KUHINJSKI POMOČNIK
III
0
14
24
2
I013002
PROTOKOLARNA SOBARICA III
III
0
14
24
3
I014005
PROTOKOLARNI KUHAR
IV
0
19
29
4
I014012
PROTOKOLARNI RECEPTOR IV
IV
0
17
27
5
I015029
PROTOKOLARNI NATAKAR
IV
0
19
29
6
I015030
PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE I
V
0
29
39
7
I015031
PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE II
V
0
27
37
8
I015032
PROTOKOLARNI VODJA STREŽBE
V
0
28
38
9
I015035
REVIRNI LOVEC I
V
0
24
34
10
I015054
TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE I
V
0
25
35
11
I015055
TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE II
V
0
22
32
12
I015056
TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I
V
0
24
34
13
I015057
TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE II
V
0
21
31
14
I015063
VODJA VRTNARSTVA IN UREJANJA PARKOV
V
0
26
36
15
I015064
VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ
V
0
26
36
16
I015067
STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNE DOGODKE
V
0
26
36
17
I015069
PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST III
V
0
26
36
18
I015070
PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST I
V
0
27
37
19
I015071
PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST II
V
0
26
36
20
I015072
PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III
V
0
25
35
21
I015073
PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST I
V
0
28
38
22
I015074
PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST II
V
0
27
37
23
I015076
PROTOKOLARNI RECEPTOR V
V
0
20
30
24
I015077
KOORDINATOR III
V
0
26
36
25
I016023
PROTOKOLARNI STROKOVNI SODELAVEC
VI
0
24
34
26
I016055
VODJA GOZDARSTVA, KMETIJSTVA IN KONJEREJE
VI
0
28
38
27
I016059
STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO KULINARIKO
VI
0
30
40
28
I016060
STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO STREŽBO
VI
0
29
39
29
I016063
PROTOKOLARNI RECEPTOR VI
VI
0
23
33
30
I016906
VODJA PROTOKOLARNE RECEPCIJE VI
VI
0
25
35
31
I016064
MULTIMEDIJSKI TEHNIK BRDO
VI
0
25
35
32
I016903
PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE
VI
0
28
38
33
I016904
PROTOKOLARNI VODJA STREŽBE IN RESTAVRACIJE
VI
0
29
39
34
I016905
VODJA POSLOVNE ENOTE
VI
0
28
38
35
I017060
PROTOKOLARNI SVETOVALEC
VII/1
0
30
40
36
I017105
SVETOVALEC DIREKTORJA ZA ORGANIZACIJO IN RAZVOJNE ZADEVE
VII/2
0
44
54
37
I017163
VIŠJI SVETOVALEC ZA NAČRTOVANJE, ANALIZE IN KONTROLING
VII/2
0
36
46
38
I017176
VODJA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
VII/1
0
33
43
39
I017901
VODJA HOTELA
VII/1
0
33
43
40
I017903
PROTOKOLARNI VODJA POSLOVNE ENOTE PREHRANE V JAVNI UPRAVI
VII/1
0
32
42
41
I017944
VODJA SLUŽBE I
VII/2
0
42
52
42
I017945
VODJA SLUŽBE II
VII/2
0
41
51
43
I017946
VODJA SLUŽBE III
VII/2
0
40
50
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
20
30
2
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
23
33
3
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
29
39
4
J017074
PRAVNIK VII/2
VII/2
0
34
44
5
J017164
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA PRODAJNO TRŽENJE VII/1
VII/1
0
29
39
6
J017168
VIŠJI SVETOVALEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO VII/2
VII/2
0
35
45
7
J017175
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA NABAVNO TRŽENJE VII/1
VII/1
0
29
39
8
J017176
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOV VII/1
VII/1
0
29
39
9
J017918
VODJA NABAVNEGA TRŽENJA VII/1
VII/1
0
33
43
10
J017933
VODJA PRODAJNEGA TRŽENJA VII/2
VII/2
0
36
46
11
J025003
ARHIVAR V
V
0
19
29
12
J025009
PISARNIŠKI REFERENT V (III)
V
0
18
28
13
J025019
TAJNICA V
V
0
18
28
14
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
27
37
15
J033019
SOBARICA III
III
0
13
23
16
J034005
DELAVEC V KMETIJSTVU 
IN RIBIŠTVU IV
IV
0
17
27
17
J034047
OSKRBNIK IV
IV
0
18
28
18
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
16
26
19
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
17
27
20
J034064
SOBARICA IV
IV
0
17
27
21
J034067
STROJNIK IV
IV
0
17
27
22
J034068
STROKOVNI DELAVEC S POSEBNMI ZNANJI IN SPOSOBNOSTMI IV
IV
0
18
28
23
J034092
VRTNAR IV
IV
0
17
27
24
J034095
VZDRŽEVALEC IV (I)
IV
0
17
27
25
J035017
GLAVNI VZDRŽEVALEC V
V
0
21
31
26
J035020
GOSPODINJEC V
V
0
22
32
27
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V
V
0
20
30
28
J035052
PRODAJNI REFERENT V
V
0
23
33
29
J035056
RECEPTOR V
V
0
18
28
30
J035059
SKLADIŠČNIK V
V
0
19
29
31
J035062
SOBARICA V
V
0
19
29
32
J035067
TEHNIČNI DELAVEC V (I)
V
0
22
32
33
J035077
VARNOSTNIK V
V
0
19
29
34
J035083
VODJA SKLADIŠČA
V
0
20
30
35
J035087
VRTNARSKI TEHNIK V (I)
V
0
18
28
36
J036003
GLAVNA GOSPODINJA
VI
0
24
34
37
J036015
RECEPTOR VI
VI
0
22
32
38
J036023
VODJA RECEPCIJE
VI
0
24
34
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-786/2018/2
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2017-3130-0054
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH 
ORGANOV 
SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r. Minister
za finance 

AAA Zlata odličnost