Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3877. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del, stran 12822.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 4. člena Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 46/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk,
kot stranka na strani delojemalcev,
skleneta
A N E K S  š t.  3 
h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 46/17) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
I014008
SAMOSTOJNI REFERENT ZA GEODEZIJO II
IV
0
16
26
2
I015035
REVIRNI LOVEC I
V
0
24
34
3
I015038
REVIRNI LOVEC II
V
0
22
32
4
I015041
SAMOSTOJNI REFERENT ZA PRENOSE ZEMLJIŠČ
V
0
20
30
5
I015050
STROKOVNI SODELAVEC NAČRTOVALEC II
V
0
19
29
6
I016024
REVIRNI GOZDAR IV
VI
0
27
37
7
I016025
REVIRNI GOZDAR V 
VI
0
25
35
8
I016033
STROKOVNI SODELAVEC NAČRTOVALEC I 
VI
0
26
36
9
I017008
GOZDAR NAČRTOVALEC 
VII/2
0
32
42
10
I017009
GOZDAR SVETOVALEC I 
VII/2
0
37
47
11
I017010
GOZDAR SVETOVALEC II 
VII/2
0
35
45
12
I017011
GOZDAR SVETOVALEC III 
VII/2
0
32
42
13
I017063
REVIRNI GOZDAR I 
VII/2
0
34
44
14
I017064
REVIRNI GOZDAR II 
VII/1
0
31
41
15
I017065
REVIRNI GOZDAR III 
VII/1
0
29
39
16
I017087
SODELAVEC ZA GOZDARSTVO 
VII/1
0
29
39
17
I017088
SODELAVEC ZA PROMET Z GOZDOVI 
VII/1
0
29
39
18
I017133
TERENSKI GOZDAR SVETOVALEC I 
VII/2
0
33
43
19
I017134
TERENSKI GOZDARSKI SVETOVALEC II 
VII/1
0
30
40
20
I017135
TERENSKI GOZDARSKI SVETOVALEC III 
VII/1
0
29
39
21
I017142
VIŠJI KOORDINATOR ZA PODROČJE GOZDARSTVA 
VII/2
0
40
50
22
I017149
VIŠJI SODELAVEC I 
VII/2
0
39
49
23
I017150
VIŠJI SODELAVEC II 
VII/2
0
37
47
24
I017151
VIŠJI SODELAVEC III 
VII/2
0
34
44
25
I017152
VIŠJI SODELAVEC ZA ANALITIKO V GOZDARSTVU 
VII/2
0
36
46
26
I017153
VIŠJI SODELAVEC ZA PODROČJE GOZDARSTVA 
VII/2
0
36
46
27
I017154
VIŠJI SODELAVEC ZA PODROČJE PROMETA Z GOZDOVI 
VII/2
0
36
46
28
I017923
VODJA OBMOČNE ENOTE I 
VII/2
0
47
57
29
I017924
VODJA OBMOČNE ENOTE II 
VII/2
0
46
56
30
I017925
VODJA OBMOČNE ENOTE III 
VII/2
0
45
55
31
I017927
VODJA ODDELKA I 
VII/2
0
45
55
32
I017928
VODJA ODDELKA II 
VII/2
0
44
54
33
I017929
VODJA ODDELKA III 
VII/2
0
43
53
34
I017930
VODJA ODDELKA IV 
VII/2
0
42
52
35
I017939
VODJA SEKTORJA I 
VII/2
0
47
57
36
I017940
VODJA SEKTORJA II 
VII/2
0
46
56
37
I017941
VODJA SEKTORJA III 
VII/2
0
45
55
38
I017944
VODJA SLUŽBE I 
VII/2
0
42
52
39
I017945
VODJA SLUŽBE II 
VII/2
0
41
51
40
I017946
VODJA SLUŽBE III 
VII/2
0
40
50
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015013 
KNJIGOVODJA V 
V
0
20
30
2
J015030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 
V
0
20
30
3
J015036 
SODELAVEC V 
V
0
19
29
4
J015038 
STROKOVNI DELAVEC V 
V
0
21
31
5
J016005 
FINANČNIK VI 
VI
0
24
34
6
J016014 
KNJIGOVODJA VI 
VI
0
23
33
7
J016027 
RAČUNOVODJA VI 
VI
0
25
35
8
J016030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI
0
24
34
9
J017004 
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
10
J017005 
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
11
J017090 
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
30
40
12
J017110 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2
VII/2
0
36
46
13
J017145 
SVETOVALEC VII/1 (I)
VII/1
0
30
40
14
J017146 
SVETOVALEC VII/1 (II)
VII/1
0
29
39
15
J017147 
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
34
44
16
J017165 
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
35
45
17
J017166 
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (II)
VII/2
0
34
44
18
J017167 
VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
19
J025008 
PISARNIŠKI REFERENT V (II) 
V
0
19
29
20
J025010 
POSLOVNI SEKRETAR V 
V
0
20
30
21
J025019 
TAJNICA V 
V
0
18
28
22
J026004 
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI
0
23
33
23
J027005 
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
27
37
24
J027006 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
32
42
25
J031003 
FAZANERIST 
I
0
11
21
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-14/2017/2
Ljubljana, 3. decembra 2018
EVA 2017-2330-0112
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikat javnega sektorja
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-9/2008-9 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 41/3.

AAA Zlata odličnost