Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3868. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 12752.

  
Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S  š t. 12 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov orientacijskih delovnih mest) 
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s to pogodbo se določajo orientacijska delovna mesta plačnih skupin C do K, in sicer:
Plačna skupina C:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni 
razred brez napr.
C025003
Referent
V
21
C026002
Višji referent
VI
24
C027005
Svetovalec
VII/1
30
C027010
Višji svetovalec
VII/2
35
C027001
Podsekretar
VII/2
42
C035003
Policist
V
24
C035001
Kriminalist
V
24
C045001
Vojak
V
24
C055001
Carinik
V
24
C065006
Pravosodni policist
V
24
C055005
Finančni izterjevalec
V
24
C055008
Finančni kontrolor
V
23
C067002
Inšpektor
VII/2
38
C067016
Notranji revizor svetovalec
VII/1
30
C067017
Notranji revizor višji svetovalec
VII/2
36
C067014
Notranji revizor podsekretar
VII/2
42
Plačna skupina D:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni 
razred brez napr.
D010001
Asistent z doktoratom
IX
43
D019001
Visokošolski učitelj docent
IX
46
D027021
Predavatelj višje strokovne šole
VII/2
33
D027030
Učitelj
VII/2
32
D035001
Pomočnik vzgojitelja
V
22
D037007
Vzgojitelj
VII/1
32
Plačna skupina E:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
E017005
Zdravnik sekundarij
VII/2
31
E017022
Zobozdravnik
VII/2
35
E017001
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu
VII/2
35
E018001
Zdravnik specialist II
VIII
41
E025005
Farmacevtski tehnik III
V
22
E027005
Farmacevt III
VII/2
34
E028005
Farmacevt specialist II
VIII
42
E035009
Srednja medicinska sestra v ambulanti
V
22
E037001
Diplomirana babica dispanzerska dejavnost
VII/1
31
E037011
Diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnost
VII/1
31
E037038
Profesor zdravstvene vzgoje
VII/2
32
E045007
Laboratorijski tehnik III
V
22
E047024
Fizioterapevt III (ambulanta)
VII/1
31
E047056
Radiološki inženir III
VII/1
33
E048001
Klinični psiholog specialist
VIII
42
E048007
Medicinski biokemik specialist III
VIII
42
Plačna skupina F:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
F017012
Strokovni delavec storitve
VII/2
32
F017008
Skupinski habilitator
VII/2
33
F024002
Bolničar negovalec II
IV
18
F024005
Socialna oskrbovalka II
IV
19
F025012
Varuhinja I
V
22
F025010
Srednja medicinska sestra II
V
24
F027010
Medicinska sestra vodja tima
VII/1
33
F027001
Delovni terapevt
VII/1
31
Plačna skupina G:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
G026020
Tajnica režije skript
VI
26
G016007
Zborist
VI
26
G027005
Bibliotekar
VII/2
32
G027029
Snemalec
VII/2
31
G027017
Napovedovalec
VII/2
32
G027016
Montažer
VII/2
31
G027006
Kamerman
VII/2
31
G027015
Mojster zvoka
VII/2
34
G027020
Novinar specialist
VII/2
36
G017008
Dramski igralec
VII/2
32
G017041
Scenarist
VII/2
36
G027021
Novinar urednik
VII/2
38
G017007
Dramaturg
VII/2
35
G017044
Solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru
VII/2
39
G027013
Mojster mešalec slike
VII/2
34
G027027
Producent
VII/2
35
G017010
Glasbeni urednik
VII/2
37
G017040
Režiser
VII/2
43
G027014
Mojster osvetljave
VII/2
34
G017014
Koncertni mojster
VII/2
45
G025033
Šepetalec v dramskem gledališču
V
20
G025002
Arhivski tehnik
V
21
G026003
Inspicient
VI
25
G027019
Novinar poročevalec
VII/2
33
G027012
Kustos
VII/2
32
G027018
Novinar komentator
VII/2
43
G028005
Kustos z magisterijem
VIII
36
G029010
Kustos z doktoratom
IX
42
Plačna skupina H:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
H018001
Asistent z magisterijem
VIII
37
H019001
Asistent z doktoratom
IX
43
H019007
Znanstveni sodelavec
IX
46
Plačna skupina I:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
I015038
Revirni lovec II 
V
22
I015003
Gasilec 
V
24
I016025
Revirni gozdar V 
VI
25
I016015
Namestnik vodje gasilske izmene II
VI
28
I017008
Gozdar načrtovalec 
VII/2
32
I017165
Vodja gasilske izmene I
VII/1
34
Plačna skupina J:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
J015013
Knjigovodja V
V
20
J015001
Analitik V
V
19
J015008
Finančnik V
V
20
J016001
Analitik VI
VI
23
J016027
Računovodja VI
VI
25
J016005
Finančnik VI
VI
24
J017141
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1
VII/1
30
J017016
Finančnik VII/1
VII/1
30
J017025
Informatik VII/1
VII/1
30
J017036
Kadrovik VII/1
VII/1
30
J017093
Računovodja VII/2 – III
VII/2
31
J017026
Informatik VII/2
VII/2
32
J025019
Tajnica V
V
18
J025013
Sodni zapisnikar V
V
21
J026004
Poslovni sekretar VI
VI
23
J027005
Poslovni sekretar VII/1
VII/1
27
J032013
Perica II
II
12
J032001
Čistilka II
II
11
J033027
Vratar III
III
13
J033023
Telefonist III
III
13
J034030
Kuhar IV
IV
17
J034089
Voznik IV
IV
15
J035025
Hišnik V
V
19
J035035
Kuhar V
V
19
J035005
Delovni inštruktor (UIKS) V
V
23
Plačna skupina K:
Šifra ODM
Ime orientacijskega delovnega mesta
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
K015006
Strokovni delavec za izvajanje zavarovanja/zaposlovanja II
V
21
K017013
Samostojni svetovalec IV
VII/2
32
«. 
3. člen 
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatka za manj ugodne delovne pogoje sta:
1. Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Višina dodatka znaša 1,04 euro za vsako začeto uro dela v kontroliranem območja ionizirajočega sevanja.
2. Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:
– za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,04 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,04 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih 1,04 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih.«.
4. člen 
V 39. členu se 6. in 7. točka prvega odstavka črtata.
V 11. točki se črta besedilo:
»Dodatek po peti alinei iz prvega odstavka te točke pripada javnemu uslužbencu, če povprečni mesečni obseg neposrednega dela javnega uslužbenca z osebami z demenco presega 23 % delovnega časa javnega uslužbenca.«.
Dosedanje 8. do 14. točka postanejo 6. do 12. točka.
5. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada javnim uslužbencem v višini 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več.
Dodatek se obračunava za vse opravljene ure v deljenem delovnem času.«.
6. člen 
V drugem odstavku 42. člena se v drugem stavku besedilo »šestem in sedmem delovnem dnevu« nadomesti z besedilom »šestem, sedmem in v vsakem nadaljnjem zaporednem delovnem dnevu«.
7. člen 
V prvem odstavku 43. člena se besedilo »30 %« nadomesti z besedilom »40 %«.
8. člen 
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »75 %« nadomesti z besedilom »90 %«.
V drugem odstavku se besedilo »90 %« nadomesti z besedilom »120 %«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom v 45 dneh od uveljavitve tega aneksa.
10. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba prvega odstavka 4. člena in določbi 7. in 8. člena tega aneksa se začnejo uporabljati 1. septembra 2019.
Št. 0100-743/2018/2
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2017-3130-0053
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV 
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI 
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Matejka Žekš l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE 
IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
mag. Darko Žlebnik l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček l.r
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar l.r.
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
NI PODPISAL 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht 
NI PODPISAL 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH 
USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-49 o tem, da je Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti