Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3867. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 12750.

  
Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16 in 88/16)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(uporaba določil) 
Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16 in 88/16), se od začetka veljavnosti tega aneksa glede jubilejnih nagrad in odpravnine ob upokojitvi uporabljajo določbe tega aneksa.
3. člen 
(jubilejna nagrada) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
(4) Kot delodajalec v javnem sektorju se za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade šteje:
1. delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, od 13. 7. 2002 dalje;
2. delodajalec, ki po vsebini in statusu ustreza delodajalcu v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in sicer:
– v celotni SFRJ do vključno 24. 6. 1991,
– v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 dalje do vključno 12. 7. 2002,
– v državi članici EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU in
– v državi, ki ni članica EU, če je javnega uslužbenca na delo v državo, ki ni članica EU, napotil delodajalec;
3. institucija EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.
(5) Kot delovna doba po tem členu šteje tudi delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri mednarodni organizaciji, v kateri se je zaposlil s podporo Republike Slovenije.
4. člen 
(odpravnina ob upokojitvi) 
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati 12. člen in 14. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12).
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-742/2018/2
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-3130-0041
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Matejka Žekš l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
mag. Darko Žlebnik l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar l.r.
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
NI PODPISAL 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht 
NI PODPISAL 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM
Jakob Počivavšek l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-33 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZAribt) pod zaporedno številko 22/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti