Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3863. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, stran 12551.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) sklenejo
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo,
in
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj
S T A V K O V N I  S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
Vlada Republike Slovenije in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SVIZ) soglašata z vsebino naslednjih točk tega sporazuma:
I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v letih 2018, 2019, 2020 in 2021 oziroma do dokončnega izplačila višjih plač v skladu s tem sporazumom, ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem dogovorom.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega dogovora. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
O temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju bo potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. Pri tem se Vlada Republike Slovenije zavezuje doseči najvišjo možno stopnjo usklajenosti z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predlog zakonodaje poslati v zakonodajni postopek s priloženo izjavo o stopnji usklajenosti.
II. Delovna mesta in nazivi na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v plačnih skupinah D, H in G se uvrstijo v plačne razrede, kot je določeno v Prilogi 1 tega sporazuma.
Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki so uvrščena v plačno skupino J, se v plačne razrede uvrstijo na naslednji način:
– delovna mesta, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila pred odpravo anomalij v letu 2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje in
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.
Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki so uvrščena v plačno skupino J do vključno 26. plačnega razreda in ki v letu 2017 iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo še za 1 plačni razred višje.
Stranki soglašata, da se v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17) določita dve novi delovni mesti, kot je določeno v Prilogi 1 tega sporazuma.
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače postopno glede na uvrstitev delovnega mesta pred spremembo uvrstitve, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
Javni uslužbenci na delovnem mestu Učitelj razrednik pridobijo pravico do izplačila višje plače, ki je posledica novega delovnega mesta, s 1. 9. 2019.
Vlada se zavezuje, da bo zaradi realizacije te točke sporazuma pripravila predlog ustreznega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede.
Stranki tega sporazuma sta sporazumni, da z realizacijo zavez iz te točke dogovora ne obstajajo več obveznosti iz IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), ki se nanašajo na anomalije.
III. Podaljšajo ali delno spremenijo sledeči ukrepi:
1. Redna delovna uspešnost se do vključno 30. junija 2020 ne izplačuje. Stranke tega dogovora bodo v letu 2019 proučile določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se nanašajo na ureditev redne delovne uspešnosti in v soglasju skušali oblikovati kriterije, ki bi po eni strani poenostavili postopek nagrajevanja delovne uspešnosti, po drugi strani pa v večji meri dosegli namen, da so iz naslova delovne uspešnosti nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne delovne rezultate.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do vključno 30. junija 2020 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova do 30. junija 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
3. Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev
Ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se spremeni tako, da od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
IV. Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018
Javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018, ki se izplača v mesecu decembru 2018.
V. Karierni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo v sodelovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanju, predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011, in preučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelj.
VI. Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se pričnejo usklajevanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih, ki ga bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji posredovala sindikalni strani.
VII. SVIZ se zavezuje, da ne bo vložil pobude ali zahteve za referendum ali vodil oziroma podpiral referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega sporazuma, razen v primeru kršitve tega dogovora.
VIII. Sindikat podpisnik tega sporazuma, se z dnem sklenitve tega sporazuma zavezuje ustaviti vse stavkovne aktivnosti.
IX. Podpisniki tega sporazuma so soglasni, da se javnim uslužbencem v breme delodajalca za čas stavke izplača nadomestilo plače za dan 14. 2. 2018 in 14. 3. 2018 v višini, kot da bi delali.
X. Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-62/2018
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-3330-0055
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister 
za izobraževanje, 
znanost in šport
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.

AAA Zlata odličnost