Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3862. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, stran 12429.

  
D O G O V O R 
o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:
I. 
Stranke tega dogovora so soglasne, da se v Kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev ter v uredbah izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), kot je določeno v Prilogi 1 tega dogovora.
Delovna mesta v javnem sektorju iz Priloge 1 tega Dogovora se v plačne razrede uvrstijo na naslednji način:
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.
Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tista delovna mesta, za katera je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora.
Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se poleg dviga iz drugega odstavka te točke uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.
Delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb se ne glede na pravila glede višjih uvrstitev v plačne razrede, določena v tej točki dogovora, uvrstijo za 1 plačni razred višje od uvrstitve, veljavne pred uveljavitvijo tega dogovora.
Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju se uvrstijo v plačne razrede, kot je določeno v Prilogi 2 tega dogovora.
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
Posebnosti v zvezi z navedenimi povišanji so določene v stavkovnih sporazumih.
Stranke tega dogovora so sporazumne, da z realizacijo zavez iz te točke dogovora ne obstajajo več obveznosti iz IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) v delu, ki se nanaša na anomalije.
II. 
Stranke tega dogovora so soglasne, da se pričnejo usklajevanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih, ki ga bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev posredovala sindikalni strani.
O temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) bo potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. V zvezi s tem se Vlada Republike Slovenije zavezuje doseči najvišjo možno stopnjo usklajenosti z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predlog zakonodaje poslati v zakonodajni postopek s priloženo izjavo o stopnji usklajenosti.
Stranke tega dogovora so tudi soglasne, da se v letu 2019 pripravi pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive in nasploh sistemov kariernega napredovanja ter ugotovijo morebitne neupravičene razlike med dejavnostmi in znotraj dejavnosti.
III. 
Dogovorijo se naslednje spremembe:
1. Redna delovna uspešnost
Redna delovna uspešnost se do 30. junija 2020 ne izplačuje. Stranke tega dogovora bodo v letu 2019 proučile določbe ZSPJS in Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se nanašajo na ureditev redne delovne uspešnosti in v soglasju skušale oblikovati objektivne kriterije, ki bi po eni strani poenostavili postopek nagrajevanja delovne uspešnosti, po drugi strani pa v večji meri dosegli namen, da so iz naslova delovne uspešnosti nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne delovne rezultate.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do 30. junija 2020 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz tega naslova do 30. junija 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS;
– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega dogovora.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
3. Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev
Ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se spremeni tako, da od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
4. Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018
Javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.
5. Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe
Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eura.
Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev s spremembo aneksov iz Uradnega lista RS, št. 40/12 v delu, ki se nanašajo na pravico do jubilejne nagrade.
6. Odpravnina ob upokojitvi
Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev s spremembo aneksov iz Uradnega lista RS, št. št. 40/12 v delu, ki se nanašajo na pravico do odpravnine ob upokojitvi.
7. Dodatki
Pri dodatku za izpostavljenost pri delu s citostatiki, ki je določen v drugem odstavku 38. člena KPJS, se pogoji za pridobitev pravice do dodatka uskladijo tako, da ustrezajo delitvi dela na tem področju v zavodih, in sicer bo pripadal dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:
– za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,04 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,04 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih 1,04 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih.
Pri dodatku za delo z osebami z demenco, ki je določen v četrtem odstavku 11. točke 39. člena KPJS, se črta vstopni pogoj preseganja 23 % delovnega časa javnega uslužbenca za pridobitev pravice do dodatka.
Pri dodatku za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se v drugem odstavku 42. člena KPJS besedilo odstavka spremeni tako, da se določi plačilo dodatka poleg dodatka za šesti in sedmi dan tudi za vsak nadaljnji zaporedni delovni dan.
Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada javnim uslužbencem v višini 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, pri čemer se dodatek obračuna za vse opravljene ure, ne le za opravljene ure po prekinitvi.
Javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za delo ponoči znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.
Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za javni sektor, pri čemer se spremembe uporabljajo z dnem uveljavitve, razen sprememb glede dodatka za delo ponoči, dodatka za delo v nedeljo in dodatka na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, ki se uveljavijo 1. septembra 2019.
IV. 
Način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice:
Stranke tega dogovora so soglasne, da se upoštevaje 5. člen ZSPJS, med vladno in sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. V tej zvezi se imenuje strokovna skupina, ki takoj prične z delom.
V. 
V roku 90 dni od sklenitve tega dogovora se pričnejo pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 30. septembra 2019.
VI. 
Če ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora, ne bodo uveljavljene s 1. januarjem 2019, ta dogovor preneha veljati.
VII. 
Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.
Če bi zaradi referendumskih aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, prišlo do uveljavitve zakona po 1. januarju 2019, se podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanja obsega sredstev za plače in druge stroške dela na področju plač in drugih stroških dela od vključno leta 2019 dalje.
VIII. 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-744/2018/2
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-3130-0042
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOVSLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Matejka Žekš l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
mag. Darko Žlebnik l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik
NI PODPISAL 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar l.r.
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
NI PODPISAL 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV 
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
NI PODPISAL 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež
NI PODPISAL 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
NI PODPISAL 

AAA Zlata odličnost