Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3857. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, stran 12418.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11 in 46/17) se v prvem odstavku 4. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
I014006
REŠEVALEC IZ VODE II
IV
0
16
26
2
I014009
STROJNIK VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC
IV
0
17
27
3
I014010
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III
IV
0
18
28
4
I014011
MLADINSKI DELAVEC II
IV
0
17
27
5
I015012
KOPALIŠKI MOJSTER
V
0
21
31
6
I015019
NADZORNIK SMUČIŠČA
V
0
21
31
7
I015027
ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II
V
0
21
31
8
I015033
PODROČNI REFERENT
V
0
21
31
9
I015034
REŠEVALEC IZ VODE I
V
0
20
30
10
I015059
TURISTIČNI ANIMATOR III
V
0
22
32
11
I015060
TURISTIČNI INFORMATOR III
V
0
22
32
12
I015062
VODJA OBRATOVANJA VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC
V
0
25
35
13
I015066
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II
V
0
22
32
14
I015075
MLADINSKI DELAVEC I
V
0
20
30
15
I015068
REFERENT ZA DELO Z IZPITNIM GRADIVOM
V
0
22
32
16
I016020
ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV I
VI
0
24
34
17
I016021
ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA II
VI
0
24
34
18
I016038
TURISTIČNI ANIMATOR II
VI
0
24
34
19
I016039
TURISTIČNI INFORMATOR II
VI
0
24
34
20
I016061
VIŠJI PODROČNI REFERENT I
VI
0
24
34
21
I016062
VIŠJI PODROČNI REFERENT II
VI
0
23
33
22
I016043
VIŠJI PODROČNI REFERENT III
VI
0
22
32
23
I016057
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I
VI
0
25
35
24
I016058
KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV
VI
0
23
33
25
I017052
ORGANIZATOR AKREDITACIJSKIH POSTOPKOV
VII/2
0
35
45
26
I017053
ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA I
VII/1
0
32
42
27
I017054
PODROČNI PODSEKRETAR
VII/2
0
42
52
28
I017073
SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO I
VII/2
0
41
51
29
I017074
SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO II
VII/2
0
36
46
30
I017075
SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO III
VII/1
0
31
41
31
I017080
PODROČNI SEKRETAR
VII/2
0
45
55
32
I017095
STROKOVNI SODELAVEC ZA ENERGIJO
VII/1
0
29
39
33
I017111
PODROČNI SVETOVALEC I
VII/1
0
33
43
34
I017112
PODROČNI SVETOVALEC II
VII/1
0
31
41
35
I017113
PODROČNI SVETOVALEC III
VII/1
0
30
40
36
I017139
TURISTIČNI ANIMATOR I
VII/1
0
32
42
37
I017140
TURISTIČNI INFORMATOR I
VII/1
0
32
42
38
I017155
VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
VII/1
0
31
41
39
I017159
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I
VII/2
0
39
49
40
I017160
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II
VII/2
0
37
47
41
I017161
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III
VII/2
0
35
45
42
I017190
PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE
VII/2
0
40
50
43
I017191
VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV
VII/1
0
30
40
44
I017192
SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO
VII/2
0
32
42
45
I017927
VODJA ODDELKA I
VII/2
0
45
55
46
I017928
VODJA ODDELKA II
VII/2
0
44
54
47
I017929
VODJA ODDELKA III
VII/2
0
43
53
48
I017930
VODJA ODDELKA IV
VII/2
0
42
52
49
I017939
VODJA SEKTORJA I
VII/2
0
47
57
50
I017940
VODJA SEKTORJA II
VII/2
0
46
56
51
I017941
VODJA SEKTORJA III
VII/2
0
45
55
52
I017944
VODJA SLUŽBE I
VII/2
0
42
52
53
I017945
VODJA SLUŽBE II
VII/2
0
41
51
54
I017946
VODJA SLUŽBE III
VII/2
0
40
50
55
I017954
VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
VII/2
0
36
46
56
I017953
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I
VII/1
0
36
46
57
I017958
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II
VII/1
0
34
44
58
I017959
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III
VII/1
0
32
42
59
I018011
VIŠJI PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE
VIII
0
43
53
60
I017193
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I
VII/2
0
44
54
61
I017194
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II
VII/2
0
41
51
62
I017195
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU III
VII/1
0
37
47
63
I017196
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IV
VII/1
0
33
43
64
I017197
LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I
VII/1
0
47
57
65
I017198
LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II
VII/1
0
45
55
66
I017199
LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU III
VII/1
0
43
53
67
I017200
OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU I
VII/1
0
34
44
68
I017201
OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU II
VII/1
0
32
42
69
I017202
OCENJEVALEC NA VOŽNIŠKEM IZPITU III
VII/1
0
30
40
«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladijo v 45 dneh od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s to uredbo glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo te uredbe postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi te uredbe zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
(3) Javni uslužbenci, ki bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi na novih delovnih mestih Ocenjevalec na vozniškem izpitu III, šifra I017202, Ocenjevalec na vozniškem izpitu II, šifra I017201, in Ocenjevalec na vozniškem izpitu I, šifra I017200, pridobijo plačni razred, določen v tabeli iz 1. člena te uredbe, tako, da pridobi:
a) Ocenjevalec na vozniškem izpitu III, šifra I017202, s 1. januarjem 2019 29. plačni razred, s 1. novembrom 2019 pa 30. plačni razred,
b) Ocenjevalec na vozniškem izpitu II, šifra I017201, s 1. januarjem 2019 31. plačni razred, s 1. novembrom 2019 pa 32. plačni razred,
c) Ocenjevalec na vozniškem izpitu I, šifra I017200, s 1. januarjem 2019 33. plačni razred, s 1. novembrom 2019 pa 34. plačni razred.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2018
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2017-3130-0056
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost