Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3856. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, stran 12414.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z dopisom Evropske komisije, št. Ref. Ares(2018)3203122 z dne 18. 6. 2018, Programiranje 2014–2020, zahteva za spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji v skladu s poenostavljenim postopkom (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) Ta uredba za ukrepe iz prejšnjega odstavka določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca, finančne določbe, splošne in skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/211 z dne 21. novembra 2017 o načrtu za zavržke za lososa v Baltskem morju (UL L št. 41 z dne 14. 2. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 215/2014/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 480/2014/EU);
5. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1014/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1232/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1243/2014/EU);
11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil (UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1970/2015/EU) in
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20).«.
2. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v 7. točki besedilo »ob oddaji vloge« nadomesti z besedilom »v vlogi«.
3. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2017/185 z dne 2. februarja 2017 o prehodnih ukrepih za uporabo nekaterih določb uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 29 z dne 3. 2. 2017, str. 21)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (UL L št. 285 z dne 1. 11. 2017, str. 10).«.
4. člen 
V drugem odstavku 16. člena se številka »900.000« nadomesti s številko »2.400.000«.
V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.400.000«.
5. člen 
V 18. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
6. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se na koncu 8. točke beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 9. točke se pika nadomesti z besedo »in« in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. izračun deleža odhodkov vlagatelja, ki ne presegajo 50 odstotkov celotne vrednosti operacije.«.
7. člen 
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora po zadnjem izplačilu sredstev poleg obveznosti iz 113. člena te uredbe najpozneje v tretjem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah in
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov.«.
8. člen 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi, in
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi.«.
9. člen 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, pri čemer delež odhodkov upravičenca ne presega 50 odstotkov vrednosti celotne operacije. Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.
10. člen 
V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo »ter sodijo v kategorijo MSP«.
11. člen 
Na koncu prvega odstavka 38. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.
12. člen 
V prvem odstavku 40. člena se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
13. člen 
V tretjem odstavku 45. člena se številka »80« nadomesti s številko »50«.
14. člen 
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.«.
15. člen 
Na koncu prvega odstavka 47. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.
16. člen 
V 49. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
17. člen 
Drugi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlagatelj je upravičen do izplačila nadomestila za koledarsko leto, v katerem je vložil vlogo.«.
18. člen 
V prvem odstavku 54. člena se v 3. točki za besedo »akvakulture« doda beseda »vodno«, besedilo »dva hektarja« pa se nadomesti z besedilom »en hektar«.
19. člen 
V 60. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
20. člen 
V 69. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
21. člen 
V drugem odstavku 76. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov in
– pri ekološki vzreji vodnih organizmov sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah.«.
4. točka se črta.
22. člen 
Tretji odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.«.
Četrti odstavek se črta.
23. člen 
Na koncu prvega odstavka 78. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.
V drugem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.
V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.
24. člen 
V 80. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
25. člen 
Drugi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila sredstev poleg obveznosti iz 113. člena te uredbe najpozneje v tretjem koledarskem letu od datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode v tonah,
– sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo pri ekološki vzreji vodnih organizmov),
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov.«.
26. člen 
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.«.
Tretji odstavek se črta.
27. člen 
Na koncu prvega odstavka 89. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.
V drugem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.000.000«.
V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.000.000«.
28. člen 
V prvem odstavku 92. člena se v 5. točki za besedo »akvakulture« doda besedilo »ter proizvodov predelave«.
29. člen 
Prvi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila sredstev poleg obveznosti iz 113. člena te uredbe najpozneje v drugem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurov in
– sprememba obsega prve prodaje v tonah.«.
30. člen 
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen 
(neizpolnitev obveznosti) 
Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.«.
31. člen 
V drugem odstavku 100. člena se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.
V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.
32. člen 
Osmi odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca.«.
33. člen 
Za petim odstavkom 103. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vloge za operacije za ukrepe po tej uredbi so nedopustne v obdobju in pod pogoji, določenimi v Uredbi 288/2015/EU, če jih je vložil vlagatelj, za katerega je pristojni organ ugotovil, da je storil kršitev iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU.«.
34. člen 
V devetem odstavku 104. člena se drugi stavek črta.
35. člen 
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»106. člen 
(izjave vlagatelja glede dopustnosti vlog) 
(1) Vlagatelj vlogi priloži:
1. podpisano izjavo, s katero izjavlja, da spoštuje merila iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU,
2. podpisano izjavo, s katero izjavlja, da spoštuje merila iz točke (d) prvega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU v primeru ukrepov iz III., IV., V., VI, VII., VIII. in IX. poglavja te uredbe in
3. podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe 580/2014/EU.
(2) ARSKTRP in MKGP preverita pristnost izjav iz prejšnjega odstavka v okviru svojih evidenc.«.
36. člen 
V XI. poglavju se naslov 3. oddelka spremeni tako, da se glasi: »3. Pogoji za odobritev in porabo sredstev«.
37. člen 
V četrtem odstavku 108. člena se besedilo »ob oddaji vloge« nadomesti z besedilom »za odobritev in porabo sredstev«.
38. člen 
V šestem odstavku 110. člena se 8. točka črta.
Dosedanje 9. do 16. točka postanejo 8. do 15. točka.
39. člen 
V tretjem odstavku 116. člena se črtata vejica in besedilo »ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu«.
V sedmem odstavku se pred besedo »knjigovodstva« doda beseda »ločenega«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
40. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18).
41. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-31/2018
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-2330-0085
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost