Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3855. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje, stran 12413.

  
Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje 
1. člen 
V Uredbi o Krajinskem parku Radensko polje (Uradni list RS, št. 104/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(ustanovitelja in izvajanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti) 
(1) Ustanovitelja krajinskega parka (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) sta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in Občinski svet Občine Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: Občina Grosuplje).
(2) Ustanovitelja izvajata ustanoviteljske pravice in obveznosti tako, da:
1. soglašata, da se upravljanje krajinskega parka poveri javnemu zavodu Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki ga je ustanovila Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16);
2. skupaj financirata delovanje krajinskega parka tako, da zagotavlja vlada 67 odstotkov, Občina Grosuplje pa 33 odstotkov finančnih sredstev, določenih na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela zavoda, v delu, ki se nanaša na krajinski park;
3. se dogovorita, da je v svetu zavoda eden izmed treh predstavnikov ustanovitelja predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
4. Občina Grosuplje sodeluje pri izvajanju nadzora v krajinskem parku z občinsko redarsko službo.
(3) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka lahko vsak ustanovitelj spremeni svoj delež financiranja letnega programa dela zavoda, v delu, ki se nanaša na krajinski park, pri čemer se sprememba višine sredstev v finančnem načrtu posebej navede po višini in namenu.
(4) Ustanovitelja podrobneje uredita medsebojna razmerja iz drugega in tretjega odstavka tega člena s pogodbo.«.
2. člen 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Znak in ime krajinskega parka ter njegove prevode in izpeljanke lahko uporablja upravljavec krajinskega parka, ki je zavod (v nadaljnjem besedilu: upravljavec parka).«.
3. člen 
V tretjem odstavku 8. člena se črtata vejica in besedilo »pristojnem za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
4. člen 
20., 21. in 22. člen se črtajo.
5. člen 
Za črtanim 22. členom se dodata nova 22.a in 22.b člen, ki se glasita:
»22.a člen 
(upravljanje) 
(1) Upravljavec parka v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
(2) Upravljavec parka zagotavlja upravljanje krajinskega parka tako, da:
– se upravljanje krajinskega parka izvaja v posebni organizacijski enoti zavoda (v nadaljnjem besedilu: OE krajinski park),
– so v OE krajinski park zaposleni strokovno usposobljeni delavci, ki imajo izobrazbo s področja naravoslovnih ved oziroma ved, povezanih s področjem ohranjanja narave,
– ločeno vodi in prikazuje sredstva za upravljanje krajinskega parka,
– zagotavlja izvajanje neposrednega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
22.b člen 
(predstavnik ministrstva v svetu zavoda) 
Sklepi sveta zavoda, ki se nanašajo na sprejetje sistemizacije OE krajinski park, predloga načrta upravljanja, programa dela, finančnega načrta in letnega poročila zavoda, v delu, ki se nanaša na krajinski park, so veljavno sprejeti, če z njimi soglaša član sveta zavoda, ki je predstavnik ministrstva.«.
6. člen 
V prvem odstavku 23. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih tudi zunaj krajinskega parka, če so ta območja povezana z območjem krajinskega parka;«.
Dosedanje 7. do 16. točka postanejo 8. do 17. točka.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri opravljanju nalog iz 1., 3., 7., 8., 11. in 12. točke prvega odstavka tega člena sodeluje tudi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.«.
7. člen 
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec parka pošlje letni program dela in finančni načrt zavoda v delu, ki se nanaša na krajinski park, po sprejetju na svetu zavoda v soglasje ministrstvu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prehodna določba) 
(1) Upravljavec parka iz 1. točke drugega odstavka spremenjenega 3. člena uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe zagotovi upravljanje krajinskega parka v skladu z novim 22.a členom uredbe.
(2) Upravljavec parka iz 1. točke drugega odstavka spremenjenega 3. člena uredbe najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe predloži ministrstvu in Občini Grosuplje predlog načrta upravljanja.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-65/2018
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-2550-0072
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost