Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018

Kazalo

3788. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 18. novembra 2018, stran 12271.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Ankaran na seji dne 22. novembra 2018 sprejela naslednje/In base alľ art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G. U. della RS, n. 94/07 – ZLVUPB3, 45/08, 83/12 e 68/17) della seduta tenutasi il 22 novembre 2018, la Commissione elettorale comunale del Comune di Ancarano, ha approvato la seguente
P O R O Č I L O / R E L A Z I O N E 
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 18. novembra 2018/sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune dl Ancarano, il 18 novembre 2018 
1. Občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 4. seji dne 18. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, ki so bile 18. novembra 2018/Durante la 4a seduta della Commissione elettorale comunale, tenutasi il 18 novembre 2018, la Commissione ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune di Ancarano, svoltesi il 18 novembre 2018.
2. Na volitvah dne 18. oktobra 2018 je imelo pravico glasovati 2768 volivcev. Glasovalo je 1575 volivcev ali 56,90 %, od tega 1574 na voliščih ter 1 po pošti./Al giomo delle elezioni, il 18 novembre 2018, gli aventi diritto al voto erano 2768 elettori. Hanno votato 1575 elettori ovvero il 56,90 % degli aventi diritto, di cui 1574 ai seggi elettorali e 1 per posta.
3. Za volitve župana je bilo oddanih 1575 glasovnic, od katerih je bilo 20 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1555. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco sono state consegnate 1575 schede, di cui 20 non valide poiché sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la volontà delľeleltore. Le schede valide erano 1555. Per ľelezione del sindaco è necessaria la maggioranza delle schede valide.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov/l singoli candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
Zap. št. /numero
Kandidat/candidato
Št. glasov/ numero dei voti
1
IVAN KLUN
197
2
ZORAN PAVIĆ
204
3
GREGOR STRMČNIK
1154
Mandat pripada naslednjemu kandidatu/Il mandato viene assegnato al seguente candidato:
GREGOR STRMČNIK, roj./nato il 10. 12. 1965, Ankaran/Ancarano, Bevkova ulica 45/Via France Bevk 45.
4. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1575 glasovnic, od katerih je bilo 31 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1544/Per l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 1575 schede, di cui 31 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e' stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 1544.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
Zap. št./numero
Ime liste/singole liste
Št. glasov/numero dei voti % 
Glasov/ % dei voti
1
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
36
2.33
2
ZELENI SLOVENIJE
27
1.75
3
LEVICA
55
3.56
4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
41
2.66
5
Združeni za Ankaran – ''ZA''
169
10.95
6
SZV – SLOVENIJA ZA VEDNO
164 
10.62
7
Radi imamo Ankaran
960
62.18
8
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
92
5.96
Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po D'Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količnikom, in sicer toliko količnikov, kot se voli članov občinskega sveta ter ugotovila, da so dobile mandate v občinskem svetu naslednje liste:/La commissione elettorale ha diviso il numero dei voti con il n. 1, con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D'Hont, ossia in base alla grandezza, dal maggiore al minore, assegnando tanti quozienti quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L'esito del calcolo e' il seguente:
Št mandatov 
/numero dei mandati
Št. liste 
/numero di lista 
Ime liste/liste singole
0
1
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
2
ZELENI SLOVENIJE
0
3
LEVICA
0
4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
5
ZDRUŽENI ZA ANKARAN – ''ZA''
1
6
SZV – SLOVENIJA ZA VEDNO
10
7
RADI IMAMO ANKARAN
0
8
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
12
SKUPAJ/TOTALE
Nato je volilna komisija ugotovila, da preferenčni glasovi niso vplivali na dodelitev mandatov, zato se mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov./La commissione ha quindi constatato che i voti di preferenza non hanno influito sull'assegnazione dei mandati, pertanto i candidati sono eletti in base all'ordine numerico stabilito sulla lista.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati vengono assegnati ai seguenti candidati:
Zap.št./numero
Kandidat in lista/candidato e lista
1
Barbara Švagelj – RIA
2
Zvezdan Ražman – RIA
3
Nina Derenda – RIA
4
Davor Andrioli – RIA
5
Barbara Raičić – RIA
6
Zoran Pejanović – RIA
7
Danijel Ražman – RIA
8
Robert Zelenjak – RIA
9
Zdenka Stevanović – RIA
10
Otmar Piščanc – RIA
11
Ivan Klun – »ZA«
12
Zoran Pavić – SZV
5. Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Št. zadeve/numero: 041-1/18(109)
Ankaran/Ancarano, 22. 11. 2018
Predsednica/presidente OVK 
mag. Ana Poljak l.r./m.p.
 
Članica/membro OVK 
Meliha Fajić l.r./m.p.
 
Član/membro OVK 
Boštjan Hrabar l.r./m.p.
 
Član/membro OVK 
Edelman Jurinčič l.r./m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti