Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018

Kazalo

3785. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, stran 12258.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) sprejemam
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
1. člen 
V Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12 in 99/13; v nadaljevanju: Poslovnik) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem poslovnikom Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ, ki v skladu z določbami ZPVPJN odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja, podrobneje ureja pravila postopkov iz svoje pristojnosti, način dela, notranjo organizacijo in druga vprašanja, pomembna za svoje delo.«.
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija)«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se črta beseda »isti«.
V drugem odstavku se za besedilom »v nadaljnjem besedilu: svetovalec« črta besedilo »Državne revizijske komisije«. Za besedilom »Uradni list RS,« se besedilo »št. 56/02, 23/05, 113/05, 33/07 in 65/08« nadomesti z besedilom »št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF«. Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo »ter za svetovalca predsednika«.
V tretjem odstavku se za besedo »svetovalce« črta besedilo »Državne revizijske komisije«, beseda »usposabljajo« pa se nadomesti z besedo »usposablja«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V tem poslovniku uporabljen izraz »prekrškovna zadeva« pomeni predmet odločanja v postopkih o prekrških, ki se vodijo pred Državno revizijsko komisijo kot prekrškovnim organom, in v postopkih o prekrških, ki se vodijo pred sodišči na podlagi obdolžilnega predloga Državne revizijske komisije.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V tem poslovniku uporabljen izraz »portal eRevizija« pomeni spletni informacijski portal Državne revizijske komisije, ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., in se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku ter za zagotavljanje informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 3. člena se v drugem stavku za besedilom »predsednik senata« črta besedilo »oziroma član senata«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če predsednik, člani ali javni uslužbenci Državne revizijske komisije v javnosti nastopajo v lastnem imenu ter pri tem izražajo mnenja in stališča, ki se nanašajo na delo, poslovanje, prakso ter druga delovna področja Državne revizijske komisije, morajo v izjavah in prispevkih na primeren način opozoriti, da gre za njihova lastna stališča, ki niso nujno stališča Državne revizijske komisije.«.
4. člen 
Na koncu drugega odstavka 6. člena se pred piko doda besedilo »ter osnutkov drugih dokumentov, vezanih na izvajanje pristojnosti Državne revizijske komisije«.
V četrtem odstavku se besedilo »s posebnim« nadomesti z besedo »z«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »s tiskovnimi konferencami,« črta. Za besedo »srečanjih« se beseda »in« nadomesti z besedo »ter«.
V drugem odstavku se za besedo »komisija« doda besedilo »na svoji spletni strani«, za besedo »delu« pa se vejica nadomesti z besedo »in«.
V tretjem odstavku se črta beseda »posamezni« in se na koncu odstavka pred piko doda besedilo »ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti predsednik Državne revizijske komisije«.
V četrtem odstavku se za besedilom »predsednik senata« črta besedilo »ali član posameznik«, za besedo »lahko« pa se črta besedilo »po pooblastilu predsednika Državne revizijske komisije,«. Besedilo »kdaj bo predvidoma končana« se nadomesti z besedilom »o predvidenem zaključku njenega obravnavanja«.
V petem odstavku se besedilo »spletnih straneh« nadomesti z besedilom »spletni strani«. V drugem stavku se za besedo »razen« doda besedilo »v primeru, ko«, beseda »če« pa se črta.
6. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(1) Predsednik Državne revizijske komisije je odgovoren za delo in organizacijo Državne revizijske komisije, tako da zagotavlja pravilno in zakonito izvajanje nalog iz pristojnosti Državne revizijske komisije in podpisuje akte in pogodbe, ki jih izdaja oziroma sklepa Državna revizijska komisija, razen aktov vodenja postopka pravnega varstva po določbah ZPVPJN in sklepov, s katerimi senat odloči o zadevi, oziroma je na podlagi posebnega zakona ali tega poslovnika določeno drugače.
(2) Predsednik Državne revizijske komisije opravlja svoje naloge samostojno, upoštevajoč sklepe in usmeritve, ki jih sprejme Državna revizijska komisija na občni seji z večino glasov vseh članov Državne revizijske komisije.
(3) Predsednik Državne revizijske komisije ima pristojnosti, kot jih določa ZPVPJN, ter ta poslovnik, in sicer:
1. zastopa in predstavlja Državno revizijsko komisijo,
2. sklicuje in vodi občne seje Državne revizijske komisije,
3. sklicuje in vodi seje kolegija predsednika in članov,
4. sklicuje in vodi strokovne kolegije Državne revizijske komisije,
5. usmerja delo Državne revizijske komisije,
6. imenuje predsednika in člana senata, ki so pristojni za odločanje o posamezni zadevi v skladu s tem poslovnikom,
7. uradnim osebam Državne revizijske komisije izdaja pooblastila za vodenje in odločanje v postopku o prekršku,
8. v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, ter na tej podlagi sprejetimi predpisi in akti Državne revizijske komisije, izdaja sklepe, odločbe in druge akte, vezane na izvrševanje nalog v vlogi delodajalca,
9. obvešča javnost o delu Državne revizijske komisije,
10. odloča o izločitvi predsednika oziroma člana senata ali javnega uslužbenca iz postopka obravnavanja posamezne zadeve,
11. odloča o izločitvi osebe, ki odloča, vodi ali sodeluje v postopku o prekršku,
12. skrbi za stike z drugimi državnimi organi,
13. na občni seji predlaga sprejem letnega poročila o delu Državne revizijske komisije,
14. v skladu z ZPVPJN poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o delu Državne revizijske komisije in seznanja Vlado Republike Slovenije s podatki o letnem poročilu,
15. usmerja pripravo letnega finančnega načrta Državne revizijske komisije, ga sprejme in odloča o porabi sredstev v skladu s tem načrtom,
16. sprejme kadrovski načrt Državne revizijske komisije,
17. sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uradnikov in strokovno tehničnih uslužbencev Državne revizijske komisije ali njegove spremembe,
18. sprejme druge splošne akte Državne revizijske komisije, ki se nanašajo na notranjo organizacijo, notranje pisarniško poslovanje in na drugo splošno poslovanje organa,
19. sprejema posamične akte Državne revizijske komisije, ki se nanašajo na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo razporejanje, napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje, disciplinsko odgovornost ter na druga vprašanja, za katera sam določi, da jih je potrebno natančneje urediti z internim aktom,
20. predlaga pobude Državnemu zboru Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije za ureditev določenega vprašanja v zvezi s področji dela Državne revizijske komisije s sprejetjem zakonskega ali podzakonskega predpisa, ter na področju svojega delovanja sodeluje z drugimi pristojnimi institucijami, kot so npr. Računsko sodišče Republike Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec, organi nadzora in organi pregona,
21. skrbi za izvajanje vsebine tega poslovnika ter predlaga obravnavo njegovih sprememb in dopolnitev,
22. opravlja druge naloge predsednika Državne revizijske komisije na podlagi zakonov in tega poslovnika.
(4) V prejšnjem odstavku navedeni splošni akti, vezani na notranjo organizacijo in način izvajanja poslovanja organa, se objavijo na oglasni deski Državne revizijske komisije.«.
7. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(1) Občna seja se skliče in izvede v skladu z določbami 65.a člena ZPVPJN.
(2) Občne seje Državne revizijske komisije se udeležijo predsednik in člani Državne revizijske komisije (v nadaljnjem besedilu: predsednik in člani), vodi pa jo predsednik Državne revizijske komisije.
(3) Predsednik in člani imajo vsak po en glas. Njihovi glasovi so enakovredni, glasovanje pa je javno. Glasuje se z dvigom rok.
(4) O seji se vodi zapisnik, ki vsebuje osnovne podatke o občni seji in njenem delu, ter izid glasovanja o posameznih vprašanjih. Predlog je sprejet, če prejme večino glasov. Član občne seje lahko zahteva, da se v zapisniku zabeleži, kako je glasoval. Vsak član občne seje, ki ni soglašal s sprejetim sklepom, lahko zahteva, da se bistveni deli njegovega stališča vpišejo v zapisnik ali da se zapisniku priloži njegovo ločeno mnenje.
(5) Na občni seji sprejeto mnenje se objavi na spletni strani Državne revizijske komisije in ga je treba upoštevati pri delu Državne revizijske komisije. Spremeni se lahko le na novi občni seji, upoštevaje določbe načina sklica in obravnave iz tega člena.
(6) Določbe, ki se nanašajo na sklic občne seje, se smiselno uporabljajo tudi za sklic korespondenčne občne seje.«.
8. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Na občni seji Državne revizijske komisije se:
1. sprejme načelno pravno mnenje o vprašanju, ki je pomembno za enotno uporabo zakonov in prakso Državne revizijske komisije,
2. sprejme predlog letnega poročila o delu Državne revizijske komisije,
3. obravnava predlog poslovnika Državne revizijske komisije,
4. obravnava pobude in predloge za izdajo ali spremembo področnih predpisov,
5. odloča o izločitvi predsednika Državne revizijske komisije v posamezni zadevi.«.
9. člen 
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b in 12.c člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
(kolegij predsednika in članov) 
(1) Druga pomembna vprašanja, vezana na organizacijo dela in poslovanje Državne revizijske komisije, ki ne predstavljajo obravnave vsebin iz pristojnosti občne seje, na svoji seji obravnava ter o tem sprejema mnenja, predloge in stališča kolegij predsednika in članov.
(2) Kolegij predsednika in članov sestavljajo predsednik Državne revizijske komisije in člani Državne revizijske komisije.
(3) Sejo kolegija predsednika in članov vodi in sklicuje predsednik Državne revizijske komisije, in sicer to stori s povabilom članom najmanj en delovni dan pred predvidenim datumom seje kolegija. Sklicu seje kolegija morajo biti v pisni obliki priložena vsa gradiva, ki so predmet obravnave.
(4) O seji kolegija predsednika in članov se vodi zapisnik.
12.b člen 
(pristojnosti kolegija predsednika in članov) 
Na seji kolegija predsednika in članov se obravnava ter sprejema mnenja, predloge in stališča o:
1. predlogih splošnih aktov Državne revizijske komisije in njihovih spremembah,
2. letnem finančnem načrtu Državne revizijske komisije,
3. drugih pomembnejših vprašanjih, ki so povezana z organizacijo, delom in pristojnostmi Državne revizijske komisije.
12.c člen 
(ustna obravnava) 
(1) Za pridobitev natančnejših pojasnil o dejanskih okoliščinah, od katerih je odvisna odločitev v revizijskem postopku, lahko Državna revizijska komisija izvede ustno obravnavo, ob upoštevanju določb 35. člena ZPVPJN.
(2) Ustna obravnava ni obvezna.
(3) Vlagatelj ali naročnik mora pobudo za izvedbo ustne obravnave na Državno revizijsko komisijo nasloviti pisno. V njej mora na jasen in nedvoumen način navesti razloge za razjasnitev dejanskega stanja, ki bi utemeljevali izvedbo ustne obravnave, pa jih na podlagi dokumentacije ni mogoče pravilno in popolno ugotoviti.
(4) Poleg oseb, navedenih v drugem odstavku 35. člena ZPVPJN, ki so na ustno obravnavo vabljene, se, na predlog predsednika senata, ustne obravnave lahko udeležijo tudi svetovalci oziroma drugi javni uslužbenci Državne revizijske komisije.
(5) Ustna obravnava se praviloma skliče najmanj tri delovne dni po vročitvi vabila, vabilo na ustno obravnavo pa se povabljenim posreduje pisno. Za vročanje vabil se do vzpostavitve in uporabe portala eRevizija, preko katerega bo potekalo sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjava dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo in morebitnimi drugimi udeleženci ustne obravnave, smiselno uporabljajo določbe ZPP.
(6) V kolikor je za obravnavanje na ustni obravnavi potrebno, da povabljeni poznajo dokumente, skice ali druge predmete, jih Državna revizijska komisija posreduje povabljenim skupaj z vabilom na ustno obravnavo, ali pa vpogled v gradiva in druge predmete organizira sama najmanj osem delovnih dni pred izvedbo ustne obravnave. Ob obstoju objektivnih okoliščin se lahko vpogled preloži.
(7) Ustna obravnava se praviloma opravi na sedežu Državne revizijske komisije, lahko pa tudi na drugem primernem mestu. O njej se vodi zapisnik.
(8) Ustna obravnava se lahko preloži iz opravičenega razloga, ki nastane na strani koga od povabljenih. Predlog za preložitev ustne obravnave mora Državna revizijska komisija prejeti do začetka ustne obravnave.
(9) Za preloženo ustno obravnavo se uporabljajo pravila o vabljenju in vročanju iz petega odstavka tega člena.
(10) Ustno obravnavo vodi predsednik senata, ki vodi revizijski postopek, ob prisotnosti vseh članov senata obravnavane zadeve, svetovalcev ter drugih povabljenih. Predsednik senata ukrene vse potrebno, da pridobi natančnejša pojasnila o vseh dejanskih okoliščinah, od katerih je odvisna odločitev v revizijskem postopku.«.
10. člen 
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »predsedniki senatov, posamezni člani ali svetovalci Državne revizijske komisije na podlagi dogovora s predsednikom senata« nadomesti z besedilom »predsednik oziroma člani senata«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »član posameznik ali«.
11. člen 
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »postopkih« besedilo »javnega naročanja« nadomesti z besedilom »oddaje javnih naročil«.
V drugem odstavku se črta besedilo »oziroma član posameznik«.
Tretji odstavek se črta.
12. člen 
V 17. členu se črta besedilo »oziroma člana posameznika«.
13. člen 
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »članu posamezniku oziroma« nadomesti z besedo »in«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Senat je sestavljen iz treh članov, izmed katerih je eden predsednik senata. Predsednik senata vodi postopek in v sodelovanju s svetovalcem izdaja akte vodenja postopka ter pripravi predlog za odločitev o zadevi.«.
14. člen 
19. člen se črta.
15. člen 
V prvem odstavku 20. člena se v prvem stavku črta besedilo »članu posamezniku oziroma«, v drugem stavku se za besedo »senata« črta vejica in besedilo »če v zadevi odloči senat«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Praviloma se dnevno prispele zadeve dodeljujejo predsedniku Državne revizijske komisije in članom Državne revizijske komisije po vrstnem redu prejema zadeve na Državno revizijsko komisijo, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov predsednika Državne revizijske komisije in članov Državne revizijske komisije. Abecedni vrstni red se upošteva tudi pri določanju vloge predsednika Državne revizijske komisije ali člana Državne revizijske komisije v senatu (predsednik oziroma član senata). Ne glede na navedeno se posamezna zadeva dodeli v obravnavo istim članom senata, ki so že odločali o pravnih sredstvih, predhodno vloženih v zvezi z istim postopkom oddaje javnega naročila.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
16. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(nadomestno imenovanje člana senata) 
(1) V posameznem primeru daljše odsotnosti člana ali predsednika senata lahko predsednik Državne revizijske komisije takšnega predsednika ali člana senata razreši in imenuje novega, če je to potrebno za zagotovitev nemotenega dela in poslovanja Državne revizijske komisije.
(2) V primeru vnaprej napovedane dalj časa trajajoče odsotnosti predsednika ali člana senata lahko predsednik Državne revizijske komisije za vnaprej omejeno obdobje ustavi pripad dodeljevanja zadev, če je to potrebno za zagotovitev nemotenega dela in poslovanja Državne revizijske komisije.«.
17. člen 
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(1) Za odločanje o izločitvi predsednika, člana ali uslužbenca Državne revizijske komisije se uporabljajo določbe 66. člena ZPVPJN.
(2) Določbe v zvezi z izločitvijo se smiselno uporabljajo tudi glede neodvisnih strokovnjakov in izvedencev, angažiranih v skladu s 36. členom ZPVPJN.«.
18. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednik Državne revizijske komisije za vsako posamezno zadevo določi svetovalca, ki sodeluje pri obravnavi zadeve.«.
19. člen 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če na podlagi obstoječe dokumentacije in predloženih dokazov na prvi seji senata ni mogoče sprejeti odločitve o zadevi, se člani senata dogovorijo, katera procesna dejanja bodo izvedli, katera dodatna dokumentacija bo zahtevana in kateri dokazi bodo izvedeni. Senat, ki odloča o zadevi, odloči tudi o tem, ali je za rešitev zadeve potrebno sodelovanje izvedenca oziroma strokovnjaka ter ali je v obravnavani zadevi potrebna izvedba ustne obravnave. Ko je v postopku pridobljena celotna dokumentacija, relevantna za sprejem odločitve, in ko so izvedeni vsi potrebni dokazi, predsednik senata skliče sejo, na kateri člani senata po preučitvi celotne dokumentacije in izvedenih dokazov podajo predloge za odločitev o zadevi, predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni predlog za odločitev o zadevi.«.
20. člen 
V prvem odstavku 25. člena se črta beseda »lahko«, besedilo »ki je sodeloval v zadevi« pa se nadomesti z besedilom »ki sodeluje pri obravnavi zadeve«.
V drugem stavku tretjega odstavka se za besedo »predsednik« črta beseda »senata«.
21. člen 
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen 
(seja senata v razširjeni obliki) 
(1) V primeru, ko se pri obravnavi posamezne zadeve ugotovi, da je odločitev vezana na predhodno obravnavo pomembnih pravnih vprašanj, se lahko na predlog predsednika senata seja senata izvede v razširjeni obliki, in sicer so na sejo senata v taki obliki poleg članov senata in svetovalca, ki sodeluje pri obravnavi zadeve, lahko vabljeni tudi predsednik in člani Državne revizijske komisije, ki v senat niso imenovani, ter drugi svetovalci.
(2) Seja senata v razširjeni obliki se izvede z namenom obravnave pomembnega pravnega vprašanja, s katerim se, še pred sprejemom odločitve v zadevi, izvede seznanitev vseh udeležencev te seje z vsebino obravnavane zadeve ter odprto pravno problematiko, v zvezi s katero je mogoče pričakovati rešitev pomembnega pravnega vprašanja.
(3) Na seji senata v razširjeni obliki lahko osebe iz prvega odstavka tega člena podajo svoje mnenje in predloge.
(4) Odločitev, sprejeta po tako izvedeni seji senata, ne nadomešča morebitnega sprejema stališč občne seje.«.
22. člen 
V četrtem odstavku 26. člena se v prvem stavku za besedo »senata« doda beseda »podaji«.
23. člen 
V 27. členu se črta besedilo »ali član posameznik«.
24. člen 
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vse izvode sklepa podpiše predsednik senata, Državna revizijska komisija pa jih strankam v postopku vroči v skladu z določbami ZPVPJN.«.
25. člen 
Za 31. členom se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
»IV. DODELJEVANJE PREKRŠKOVNIH ZADEV«. 
26. člen 
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku o prekršku podeli predsednik Državne revizijske komisije članom ali svetovalcem, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisov.«.
V tretjem odstavku se besedilo »o prekrškovni zadevi« nadomesti z besedilom »v postopku o prekršku«.
27. člen 
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen 
(sodelovanje svetovalcev) 
(1) Predsednik Državne revizijske komisije lahko v posamezni prekrškovni zadevi določi svetovalca za sodelovanje pri obravnavi zadeve.
(2) Zadeve predsednik dodeljuje praviloma po vrstnem redu prispetja, ob upoštevanju organizacije dela, specializacije in enakomerne obremenjenosti svetovalca.
(3) Predsednik lahko iz utemeljenih razlogov, na podlagi pisnega sklepa, posamezno zadevo, ki je že dodeljena posameznemu svetovalcu, predodeli drugemu svetovalcu.
(4) Primeri predodelitve iz prejšnjega odstavka so zlasti: daljša odsotnost svetovalca, obremenitve z drugimi obsežnimi in pravno zahtevnimi zadevami, izločitev svetovalca ipd.«.
28. člen 
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) O prekrškovnih zadevah se vodi vpisnik skladno z zakonom, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisov.«.
Drugi odstavek se črta.
KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(uveljavitev) 
(1) Po prejemu soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k spremembam in dopolnitvam Poslovnika se te objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-3/2012-16
Ljubljana, dne 23. marca 2018
Predsednik Državne revizijske komisije 
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
Borut Smrdel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti