Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018

Kazalo

3784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali, stran 12258.

  
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in četrtega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali 
1. člen
V Pravilniku o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14 in 15/16) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem pravilnikom se določa tudi način sporočanja in vodenja podatkov v evidenci živali o oddaji živali in živalskih proizvodov v promet za izvajanje drugega odstavka 6. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 579/2014 z dne 28. maja 2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (UL L št. 160 z dne 29. 5. 2014, str. 14).«.
2. člen 
V 2. členu se v drugi alineji črta besedilo », določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika«.
3. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki živali iz prejšnjega člena. Vpis v evidenco imetnikov pomeni tudi prijavo v evidence in registre v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku in v drugi alineji črta besedilo »oziroma enega prašiča«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Imetnik, ki začasno, za največ 7 dni, za namen zakola za lastno domačo porabo redi enega prašiča, se mora vpisati v evidenco imetnikov, ni pa dolžan sporočati podatkov o staležu.«.
4. člen 
V 6. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Podatki o staležu živali se izrazijo tudi v glavah velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) tako, da se zmnožijo koeficienti GVŽ, določeni v delu B priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in število živali iz prvega odstavka tega člena ter za govedo in kopitarje število živali iz Centralnega registra goveda in Centralnega registra kopitarjev na dan 1. februar tekočega leta. Za živali, ki se redijo v turnusih, se pri izračunu GVŽ upoštevajo podatki o povprečnem številu živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov, ki jih imetniki sporočijo v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čemer se tudi reja ene ali več živali v obdobju, ki je krajše od enega leta, šteje za rejo v turnusu. GVŽ za rejo v turnusu se izračuna na naslednji način: povprečno število živali v turnusu x skupno število dni vseh turnusov x koeficient GVŽ/365.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-219/2018
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
EVA 2018-2330-0087
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti