Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3765. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 11926.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo UPB7, 40/12 –ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17 in 26/17) ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17 in 31/17) sta Senat Univerze na Primorskem na 31. redni seji dne 20. 6. 2018 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 24. redni seji dne 27. 9. 2018 v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17 in 31/17), se 10.a člen spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so na posameznih fakultetah:
– Fakulteta za humanistične študije: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Fakulteta za management: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Pedagoška fakulteta: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika;
– Fakulteta za turistične študije – Turistica: 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za vede o zdravju: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve.«
2. člen 
Drugi odstavek 121.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebino, obliko in postopek izdaje potrdila natančneje ureja pravilnik, ki ureja izdajanje javnih in drugih listin univerze, ki ga sprejme senat univerze.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
3. člen 
Drugi odstavek 131. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V izobraževalnem procesu dodiplomskega in magistrskega študija lahko sodelujejo tudi visokošolski sodelavci.«
4. člen 
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Študenti s posebnim statusom so študenti vrhunski športniki, študenti priznani umetniki ter drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj. Študenti s posebnim statusom so tudi študenti, ki v času študija postanejo starši.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do:
– ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
– prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov.
Poseben status iz prvega in drugega odstavka tega člena podeli komisija za študentske zadeve univerze na podlagi ustreznih dokazil. Zoper sklep komisije za študentske zadeve univerze se lahko študent pritoži v 15 dneh od njegove vročitve na senat univerze. Odločitev senata je dokončna.
Postopek pridobitve statusa iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se uredi v pravilniku, ki ga sprejme senat univerze.«
5. člen 
169. člen se črta
6. člen 
170. člen se črta.
7. člen 
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Status študenta preneha:
– študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
– študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
– študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
– če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
– če se izpiše,
– če je bil izključen.
Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.
V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.«
8. člen 
172. člen se črta.
9. člen 
V 172.a členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Področje je urejeno s pravilnikom, ki ureja postopek priznavanja izobraževanja, ki ga sprejme senat univerze.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Splošni akti se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom uveljavljajo pravice iz tretjega odstavka 168. člena tega statuta od vpisa v študijsko leto 2019/2020.
Študent se po zaključku študijskega leta na podlagi petega odstavka 171. člena tega statuta lahko odpove statusu študenta od 1. 10. 2018.
11. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/18
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
rektor Univerze na Primorskem 
Predsednik Senata 
Univerze na Primorskem
izr. prof. dr. Igor Stubelj l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost