Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3758. Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence, stran 11919.

  
Na podlagi 19. in 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja sestavo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: komisija), izbor članov komisij ter način in postopek za pridobitev in izgubo licence.
2. člen 
(imenovanje komisije) 
(1) Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) vloži predlog za imenovanje komisije na Državni izpitni center vsaj deset dni pred datumom potrjevanja na podlagi listin. V predlogu navede datum, kraj in čas potrjevanja na podlagi listin, datum, kraj in čas neposrednega preverjanja ter predvideno število kandidatov za preverjanje in potrjevanje. Izvajalec ne sme vplivati na imenovanje članov komisij in mora s komisijo sodelovati.
(2) Državni izpitni center imenuje komisijo s sklepom, v katerem določi tudi naloge komisije in največje možno število kandidatov za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja. Državni izpitni center imenovane člane komisij seznani z razlogi za njihovo izločitev pri izvedbi postopka in pravili varovanja tajnosti podatkov.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki so imenovani iz liste članov komisij.
(4) Izvajalec pošlje predsedniku in članoma komisije podatke o kandidatih, pomembnih za presojo izločitvenih razlogov, določenih v zakonu, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(5) Če obstajajo okoliščine za izločitev predsednika ali člana komisije, član komisije o tem takoj obvesti izvajalca in Državni izpitni center.
3. člen 
(zagotavljanje pogojev za delo komisij) 
Materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, določenih s katalogom, zagotavljajo izvajalci.
4. člen 
(obrazec licence) 
(1) Licence izdaja Državni izpitni center na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec licence je natisnjen na papirju za licence (gramatura papirja 120 g/m²) in ima naslednje varovalne elemente: vodni znak meander, vidna in nevidna vlakna ter fluorescentno nitko, potiskano v 4/2 barvah ter v velikosti 21 cm x 29,7 cm (format A 4).
(3) Državni izpitni center določi oznako na hrbtni strani obrazca ob vsakem novem tisku ali ponatisu obrazcev.
5. člen 
(postopek za pridobitev licence) 
(1) Državni izpitni center izbere člane komisij za vsak katalog posebej na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(2) Javni razpis vključuje najmanj naslednje podatke:
– pravno podlago;
– predmet;
– pristojnosti in odgovornosti članov komisij;
– pogoje za oddajo vloge;
– merila za ocenjevanje prejetih vlog;
– rok za vložitev vlog;
– rok, v katerem bo Državni izpitni center obvestil vlagatelje o odločitvi;
– navodilo za izdelavo vloge;
– kontaktno osebo, pri kateri lahko kandidati dobijo dodatne informacije.
(3) Kandidata, izbranega na javnem razpisu, ki nima opravljenega usposabljanja oziroma dokazila o usposobljenosti iz 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09; v nadaljnjem besedilu: zakon), Državni izpitni center napoti na usposabljanje.
(4) Državni izpitni center posreduje ministru, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), predlog liste članov komisij, ki izpolnjujejo pogoje iz 19. člena zakona. Predlog liste vključuje tudi predlog ministra, pristojnega za obrambo.
(5) Minister določi listo članov komisij in jo posreduje Državnemu izpitnemu centru, ki članom komisij izda licenco.
6. člen 
(obnovitev licence) 
(1) Član komisije poda vlogo za obnovitev licence na Državni izpitni center vsake štiri leta, in sicer najmanj 30 dni pred datumom izteka licence.
(2) V postopku obnovitve licence član komisije dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene s predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Državni izpitni center.
(3) Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, Državni izpitni center pridobi po uradni dolžnosti.
(4) Če se po izdaji licence katalog, za katerega je bila licenca izdana, spremeni in ta sprememba ne vpliva na kadrovske pogoje, ki jih mora izpolnjevati član komisije, Državni izpitni center obnovi licenco v 30 dneh po spremembi kataloga. Če se s spremembo kataloga spremenijo kadrovski pogoji za dodelitev licence, član komisije vloži vlogo za obnovitev licence v 30 dneh po prejemu obvestila Državnega izpitnega centra.
7. člen 
(odvzem licence) 
(1) Državni izpitni center odvzame licenco:
– na podlagi odločbe Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat),
– če v postopku spremljanja zakonitosti in strokovnosti dela komisije ugotovi, da je član komisije kršil predpise oziroma svojega dela ni opravil strokovno,
– na zahtevo člana komisije.
(2) Odvzem licence se izreče z odločbo in je lahko trajen ali začasen. Ukrep začasnega odvzema licence se izvede v skladu z določili tega pravilnika in traja najmanj šest in največ dvanajst mesecev. Član komisije, ki mu je izrečen ukrep začasnega odvzema licence, mora pred ponovno pridobitvijo licence opraviti vsaj eno usposabljanje, na katerega ga napoti Državni izpitni center.
(3) Če član komisije v dveh letih po izreku ukrepa začasnega odvzema licence ponovno krši predpise, se mu izreče ukrep trajnega odvzema licence. Član komisije, ki mu je bil izrečen ukrep trajnega odvzema licence na podlagi prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, ne sme kandidirati na javnem razpisu za kandidate za člane komisij pet let po odvzemu licence.
8. člen 
(odvzem licence na podlagi odločbe inšpektorata) 
(1) Inšpektor vodi nadzor v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. Položaj stranke v postopku ima član komisije.
(2) Inšpektor opravi nadzor v skladu s 25. členom zakona, ki zajema nadzor nad zakonitostjo postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, sestavo komisij in usposobljenostjo članov komisij. Nadzor nad zakonitostjo postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij se izvede na podlagi listin ali kot neposreden nadzor v postopku preverjanja in potrjevanja pri izvajalcu. Nadzor nad sestavo komisij v primeru iz šestega odstavka 19. člena zakona se izvede pri članu komisije, v primeru iz sedmega odstavka 19. člena zakona pa pri izvajalcu. Listine za nadzor nad usposobljenostjo članov komisij zagotovi Državni izpitni center oziroma na poziv inšpektorja član komisije.
(3) Pri nadzoru nad zakonitostjo postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij inšpektor nadzira, če komisija v postopku preverjanja in potrjevanja ravna v skladu z določili 18. člena zakona ter tretjega in četrtega odstavka 7. člena, prvega, drugega in četrtega odstavka 8. člena, drugega do šestega in osmega odstavka 9. člena, 10. člena in 11. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15). Če inšpektor ugotovi, da je član komisije storil kršitev iz prejšnjega stavka, izreče ukrep iz prve, druge oziroma četrte alineje prvega odstavka 27. člena zakona.
(4) Pri nadzoru nad sestavo komisij inšpektor nadzira, če je komisija, ki jo je imenoval Državni izpitni center, sestavljena v skladu s šestim in sedmim odstavkom 19. člena zakona in v primeru ugotovljene kršitve izreče ukrep iz druge alineje prvega odstavka 27. člena zakona, če postopek preverjanja in potrjevanja še ni zaključen.
(5) Pri nadzoru nad usposobljenostjo članov komisij inšpektor na podlagi listin nadzira, če član komisije izpolnjuje pogoj usposobljenosti v skladu z določili četrtega odstavka 19. člena zakona in pravilnika, ki določa stalno strokovno usposabljanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Če inšpektor ugotovi, da član komisije ne izpolnjuje pogoja usposobljenosti, izreče ukrep iz druge oziroma četrte alineje prvega odstavka 27. člena zakona.
(6) Ukrepa začasnega odvzema licence ni možno izreči v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(odvzem licence na podlagi spremljanja zakonitosti in strokovnosti dela komisije) 
(1) Državni izpitni center začasno ali trajno odvzame licenco članu komisije, če v postopku spremljanja zakonitosti in strokovnosti dela komisije ugotovi, da je član komisije kršil predpise oziroma svojega dela v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije ni opravil strokovno.
(2) Državni izpitni center lahko pred začasnim ali trajnim odvzemom licence članu komisije izreče pisni opomin.
(3) Državni izpitni center objavi smernice za spremljanje zakonitosti in strokovnosti dela komisij na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
10. člen 
(odvzem licence na zahtevo člana komisije) 
(1) Član komisije lahko Državnemu izpitnemu centru posreduje pisno zahtevo za odvzem licence.
(2) Odvzem licence je trajen.
11. člen 
(pravica do pritožbe) 
(1) O pritožbi zoper odločbo, ki jo izda Državni izpitni center, odloča ministrstvo, pristojno za delo.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
12. člen 
(usposabljanje kandidatov za člane komisije) 
(1) Državni izpitni center na podlagi spremljanja in vrednotenja uresničevanja ciljev programa usposabljanja kandidatov za člane komisij vloži predlog za spremembo in dopolnitev navedenega programa na pristojen strokovni svet.
(2) Usposabljanje kandidatov za člane komisij izvaja Andragoški center Republike Slovenije.
13. člen 
(določitev stroškov) 
(1) Stroške izvedbe usposabljanja poravna kandidat za člana komisije izvajalcu usposabljanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko stroške izvedbe usposabljanja deloma ali v celoti krije ministrstvo, pristojno za delo, v okviru letnega programa dela Andragoškega centra Republike Slovenije.
14. člen 
(poročanje) 
Državni izpitni center vsako leto do konca februarja na ministrstvo, pristojno za delo, posreduje poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, o poteku in rezultatih javnih razpisov za člane komisij za preteklo koledarsko leto ter usposabljanja kandidatov in članov komisij.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(objava smernic) 
Državni izpitni center objavi smernice za spremljanje zakonitosti in strokovnosti dela komisij iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen 
(zaključek postopkov) 
Postopki za pridobitev, obnovitev ali odvzem licence, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 37/10).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-23/2018
Ljubljana, dne 15. novembra 2018
EVA 2018-2611-0075
mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost