Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3753. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C), stran 11907.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2018.
Št. 003-02-6/2018-7
Ljubljana, dne 28. novembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3C) 
1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
1. Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES);
2. Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/44/EU);
3. Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/43/EU);
4. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/14/EU) v delu, v katerem se nanaša na družbe za upravljanje;
5. Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1;), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU), v delu, v katerem se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje.
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
1. Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 583/2010/EU);
2. Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 584/2010/EU);
3. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);
4. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);
5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 438/2016/EU).«.
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se v 2. točki besedilo »Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem besedilu: ZTFI);« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1);«.
V tretjem odstavku se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
3. člen 
V četrtem odstavku 33. člena, četrtem in šestem odstavku 37. člena, tretjem odstavku 45. člena, 6. točki prvega odstavka 59. člena, drugem odstavku 86. člena, četrtem odstavku 88. člena, 1. točki prvega odstavka 89. člena, 95. členu, drugem odstavku 97. člena, četrtem odstavku 122. člena, drugem odstavku 129. člena, 2. točki prvega odstavka ter tretjem in četrtem odstavku 150. člena, 152. členu, tretjem in četrtem odstavku 162. člena, 1. točki prvega odstavka 194. člena, 5.b točki prvega odstavka 237. člena, drugem odstavku 401. člena, 408. členu, 447. členu, šestem odstavku 454. člena, drugem odstavku 471. člena, 2. točki prvega odstavka 478. člena, drugem odstavku 494. člena, prvem odstavku 500. člena in prvem odstavku 504. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
4. člen 
V prvem odstavku 38. člena se v 2. točki besedilo »543. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »511. člena ZTFI-1«.
5. člen 
V prvem odstavku 41. člena se v 4. točki besedilo »547.a člena ZTFI« nadomesti z besedilom »516. člena ZTFI-1«.
6. člen 
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »uporabljajo 382. do 384., 386., 391. do 401. in 566. člen ZTFI ter akti Agencije iz 2. do 4. in 8. točke prvega odstavka 381. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »uporabljata 12. poglavje in 540. člen ZTFI-1«.
7. člen 
V prvem odstavku 83. člena se v 2. točki besedilo »193. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »226. člena ZTFI-1«.
8. člen 
V drugem odstavku 131. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. ima najmanj srednješolsko izobrazbo na 5. ravni SOK oziroma 4. ravni EOK, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.«.
9. člen 
Naslov 151. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba ZTFI-1 in EU predpisov)«.
V prvem odstavku se besedilo »21. člen, drugi odstavek 34. člena, 200. do 204. člen, 206. do 218. člen, 237. do 239. člen in 243. do 269. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »40. člen, drugi odstavek 62. člena, 235. do 237. člen, 239. člen, 240. člen, 245. do 259. člen, 278. do 280. člen in 284. do 309. člen ZTFI-1«.
V drugem odstavku se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, Agenciji poroča v skladu s 24. do 27. členom Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 84), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2417 z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2017, str. 48).«.
10. člen 
V naslovu 154. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
V prvem odstavku se besedilo »240. do 242. členi ZTFI« nadomesti z besedilom »281. do 283. člen ZTFI-1«.
11. člen 
V drugem odstavku 170. člena se vejica in besedilo »pri čemer upošteva določbe 4. poglavja Uredbe 438/2016/EU« črtata.
12. člen 
V tretjem odstavku 172. člena se v 3. točki besedilo »določeni stranki skrbnika« nadomesti z besedilom »strankam določenega skrbnika«.
13. člen 
V petem odstavku 207. člena se besedilo »in četrtim« črta.
14. člen 
V prvem odstavku 208. člena se za besedilom »ki ga upravlja,« doda besedilo »skupaj z revizorjevim poročilom«.
V četrtem odstavku se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
15. člen 
V tretjem odstavku 367. člena se število »195« nadomesti s številom »188«.
16. člen 
V tretjem odstavku 468. člena se besedilo »528. do 532. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »496. do 500. člena ZTFI-1«.
17. člen 
V prvem odstavku 476. člena se za besedilom »družbi za upravljanje« doda besedilo »z odredbo«.
V tretjem, petem, šestem, osmem in devetem odstavku se beseda »odločba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »odredba« v ustreznem sklonu.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Ugovor zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve. Od izreka dokončne odredbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov do prenehanja prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, objavi Agencija na svoji spletni strani izrek o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov.«.
18. člen 
V 477. členu se besedilo »302. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »348. člena ZTFI-1«.
19. člen 
V prvem odstavku 498. člena se besedilo »527. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »495. členom ZTFI-1« in besedilo »528. do 532. člen ZTFI« z besedilom »496. do 500. člen ZTFI-1«.
V četrtem odstavku se besedilo »528. do 532. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »496. do 500. člen ZTFI-1«.
20. člen 
Besedilo 499.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona, javno objavi informacije iz tretjega odstavka tega člena v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona.
(2) Agencija v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije, ko je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije pravnomočen, razen, če je bil začet postopek sodnega varstva na podlagi 499.b člena tega zakona. V tem primeru Agencija objavi informacije, ko je zahteva za sodno varstvo pravnomočno zavrnjena.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena obsegajo naslednje podatke:
1. o kršitelju:
– o nazivu in sedežu pravne osebe, če je bil ukrep nadzora ali sankcija zaradi prekrška, ki jo je izrekla Agencija, izrečena pravni osebi, ali
– o osebnem imenu in letu rojstva fizične osebe, če je bil ukrep nadzora ali sankcija zaradi prekrška, ki jo je izrekla Agencija, izrečena fizični osebi;
2. o kršitvi:
– opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona,
– naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe, s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu s tem zakonom.
(4) Informacije iz drugega odstavka tega člena se javno objavijo na spletni strani Agencije in so na spletni strani dostopne najmanj pet let po objavi.
(5) Podatki, ki se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za osebne, se iz objave po prvem odstavku tega člena zbrišejo po poteku petih let.«.
21. člen 
Za 499.a členom se doda nov 499.b člen, ki se glasi:
»499.b člen 
(izjeme v zvezi z razkritji) 
(1) Ne glede na prejšnji člen Agencija po uradni dolžnosti ali na podlagi ugovora v primerih, ko bi objava identitete pravne osebe ali osebnih podatkov fizične osebe iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena, glede na okoliščine posamičnega primera, predstavljala nesorazmeren ukrep glede na posledice objave, ali pa bi objava podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena ogrozila stabilnost finančnih trgov ali izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka, pri čemer je Agencija, če je s predkazenskim ali kazenskim postopkom seznanjena, dolžna predhodno pridobiti in upoštevati mnenje državnega tožilstva, hkrati z izdajo odločbe, s katero izreče ukrep nadzora, odloči tudi, da se:
1. identiteta kršitelja ne objavi, ali
2. objava ukrepa nadzora ali sankcije zaradi prekrška, ki ga je izrekla Agencija zaradi kršitve tega zakona, odloži, dokler razlogi za odložitev ne prenehajo obstajati, ali
3. ukrep nadzora ali sankcije zaradi prekrška, ki ga je izrekla Agencija zaradi kršitve tega zakona, ne objavi, če se z ukrepi iz 1. in 2. točke tega odstavka ne da zagotoviti:
– da stabilnost finančnih trgov ni ogrožena ali
– da bi bila objava sorazmerna s sprejetimi ukrepi, ki se štejejo za manj pomembne.
(2) Agencija lahko v primeru razlogov iz 1. točke prejšnjega odstavka odloči tudi, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži ter navede rok za zadržanje objave, če je mogoče pričakovati, da bodo v razumnem roku razlogi za zadržanje objave prenehali obstajati.
(3) Če Agencija ob izdaji odločbe ne ugotovi razlogov iz prvega odstavka tega člena, v odločbi o izrečenih ukrepih nadzora, izdani na podlagi tega zakona, kršitelja opozori, da bodo informacije o izrečenih ukrepih in sankcijah ter o kršitelju javno objavljene na spletni strani Agencije v skladu s prejšnjim členom, in ga pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz prvega odstavka tega člena te razloge navesti v ugovoru, ki se vloži v roku, ki je v skladu s tem zakonom določen za vložitev pravnega sredstva zoper odločbo o ukrepu nadzora.
(4) Agencija odloči o ugovoru iz prejšnjega odstavka z odločbo.
(5) Če na podlagi ugovora kršitelja Agencija ugotovi, da so podani razlogi iz prvega odstavka tega člena, v odločbi, s katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja ne objavi, ali da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in navede rok za zadržanje objave, ali da se ukrep nadzora ali sankcije zaradi prekrška ne objavi.
(6) Zoper odločbo, s katero Agencija zavrne ugovor ali odloči, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, lahko kršitelj vloži zahtevo za sodno varstvo pod pogoji, določenimi v ZTFI-1.
(7) Ne glede na peti odstavek prejšnjega člena lahko Agencija na podlagi zahteve kršitelja, ki je fizična oseba, odloči, da se informacije o identiteti kršitelja po objavi na spletni strani Agencije umaknejo pred potekom petih let. Za zahtevo kršitelja se uporabljajo določbe tega člena o ugovoru iz tretjega do šestega odstavka tega člena.
(8) Agencija obvešča ESMA o ukrepih nadzora ali sankcijah zaradi prekrška, ki na podlagi 3. točke prvega odstavka tega člena niso bile objavljene.«.
22. člen 
V četrtem odstavku 510. člena se besedilo »547. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »515. člena ZTFI-1«.
23. člen 
V prvem odstavku 512. člena se v 13. točki besedilo »203. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »239. členom ZTFI-1«.
V 14. točki se besedilo »204. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »240. členom ZTFI-1«.
V 14.a točki se besedilo »240. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »281. člena ZTFI-1«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
(uskladitev družb za upravljanje) 
Družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, uskladijo svoje poslovanje z določbami tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
25. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/18-3/12
Ljubljana, dne 20. novembra 2018
EPA 63-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti