Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3752. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H), stran 11906.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2018.
Št. 003-02-6/2018-10
Ljubljana, dne 28. novembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-H) 
1. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17) se drugi odstavek 33. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravica do znižanega plačila vrtca se dodeli za obdobje enega leta.«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen 
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen 
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena center za socialno delo po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic. Kot dan vložitve vloge se šteje dan začetka postopka odločanja po uradni dolžnosti, vendar najkasneje zadnji dan meseca, v katerem poteče letna pravica.
(2) Če je vložena vloga za letne pravice z namenom njenega podaljšanja, se šteje, da center za socialno delo o njej odloči po prejšnjem odstavku.«.
3. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(1) Center za socialno delo o pravici iz javnih sredstev odloči z odločbo.
(2) Obrazložitev odločbe iz prejšnjega odstavka vsebuje vrsto in višino dohodkov iz 12. člena tega zakona ter vrsto in vrednost premoženja iz 17. člena tega zakona, ki so bili upoštevani pri izračunu dohodka na družinskega člana po tem zakonu. Natančnejša obrazložitev je potrebna le, če posamezni pravici iz javnih sredstev ni ugodeno. V tem primeru se obrazloži le tisti del izreka, s katerim pravica ni bila priznana.
(3) Pravica, ki jo oseba kot zavezanec po predpisih o socialnem varstvu uveljavlja za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve ali znižani prispevek k plačilu družinskega pomočnika za storitev oziroma za družinskega pomočnika za osebo, ki je po predpisih o socialnem varstvu upravičena do storitve oziroma do družinskega pomočnika, se uveljavlja s samostojno vlogo hkrati z vlogo upravičenca do uveljavljanja oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ali znižanega prispevka k plačilu družinskega pomočnika. Center za socialno delo v tem primeru z eno odločbo odloči o pravicah in obveznostih upravičenca in njegovega zavezanca.
(4) Ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se financirajo iz občinskega proračuna, pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev in ki izhajajo iz njenih zbirk podatkov, če zakon, ki ureja upravičenost do posamezne pravice iz javnih sredstev, ne določa drugega načina sodelovanja lokalne skupnosti v postopku.
(5) Pristojna lokalna skupnost mnenje iz prejšnjega odstavka poda v 10 dneh od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o pravici iz javnih sredstev, ki se financira iz proračuna lokalne skupnosti. Če lokalna skupnost v navedenem roku mnenja ne da, se postopek nadaljuje. Če pristojna lokalna skupnost v roku poda mnenje iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je prijavila stransko udeležbo v postopku. V tem primeru se pristojna lokalna skupnost, če tako zahteva, lahko seznani le s podatki o določeni višini tistih denarnih prejemkov iz 5. člena tega zakona, ki neposredno vplivajo na upravičenost do subvencij oziroma plačil iz 6. člena tega zakona, ki jih izplačuje lokalna skupnost.
(6) Odločba o nadaljnjem prejemanju letne pravice iz prvega odstavka 35.a člena tega zakona se vroči isti osebi kot predhodna odločba. Prejemnik predhodne odločbe lahko najpozneje do konca meseca pred mesecem izteka letne pravice pisno sporoči centru za socialno delo, naj se odločba vroči drugi osebi. Oseba lahko najpozneje do konca meseca pred mesecem izteka letne pravice pisno prekliče preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letne pravice.
(7) Center za socialno delo ne izda odločbe o nadaljnjem prejemanju letne pravice iz prvega odstavka 35.a člena tega zakona za znižano plačilo vrtca ali državno štipendijo, če iz uradnih evidenc izhaja, da noben otrok ni vpisan v vrtec, ali če dijak oziroma študent konča izobraževalni program, za katerega je prejemal državno štipendijo. Center za socialno delo o ugotovitvah obvesti osebo, ki lahko v 30 dneh po vročitvi obvestila zahteva izdajo odločbe. Prav tako center za socialno delo ne izda odločbe o podaljšanju pravice za otroški dodatek, če so vsi otroci v mesecu izteka pravice dopolnili 18 let.«.
4. člen 
38.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»38.c člen 
(1) Informativni izračun se izda pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letne pravice, če informacijski sistem to omogoča na avtomatiziran način. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.
(2) Informativni izračun iz prejšnjega odstavka se vroča z dostavo v hišni predalčnik. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme. Dan odpreme se na informativnem izračunu označi.
(3) Pravica se začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna.«.
5. člen 
V 38.č členu se besedilo »oziroma avtomatični informativni izračun« črta.
6. člen 
38.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»38.d člen 
(1) Če oseba ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu napačni ali nepopolni, lahko zoper informativni izračun vloži ugovor v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna.
(2) Ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna do izdaje odločbe centra za socialno delo.
(3) Na podlagi ugovora iz prvega odstavka tega člena center za socialno delo izda odločbo. Če je v postopku ugovora ugotovljeno, da oseba ni upravičena do pravic iz javnih sredstev, kot so izhajale iz informativnega izračuna, ali je do njih upravičena v manjšem znesku, se z odločbo hkrati odloči tudi o višini, načinu in času vračila neupravičeno prejetih javnih sredstev.
(4) Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.«.
7. člen 
38.e, 38.f in 38.g členi se črtajo.
8. člen 
V drugem odstavku 52. člena se beseda »avtomatičnega« črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Postopki uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, o katerih na prvi stopnji do začetka uveljavitve tega zakona še ni bilo odločeno, se dokončajo po tem zakonu.
10. člen 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 75/17) z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati tretji odstavek 27. člena, 28. člen ter 5. in 6. točka drugega odstavka 29. člena.
11. člen 
Centri za socialno delo najpozneje do 1. januarja 2022 začnejo izdajati informativne izračune iz spremenjenega prvega odstavka 38.c člena zakona.
12. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/18-26/16
Ljubljana, dne 20. novembra 2018
EPA 186-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti