Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3750. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, stran 11784.

  
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine Sevnica objavlja
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 
1. 
Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN 4)bo potekala od ponedeljka 10. 12. 2018 do vključno srede 9. 1. 2019 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Sevnica (http://www.obcina-sevnica.si/informacije/obvestila) in na spletnem portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso) – povezava: Občina Sevnica/tematski sklop/javna razgrnitev SD OPN 4.
2. 
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo potekala v torek 8. 1. 2019 s pričetkom ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
3. 
Način in rok za podajanje pripomb in predlogov
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjen osnutek SD OPN 4 zainteresirani organi, organizacije in posamezniki podajo pripombe in predloge:
– na javni obravnavi z vpisom v knjigo pripomb in predlogov,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur,
– pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica in bodo najkasneje zadnji dan javne razgrnitve poslane po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica s pripisom: »Pripombe in predlogi k dopolnjenem osnutku SD OPN 4«.
Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeni dopolnjeni osnutek SD OPN 4 poteče zadnji dan javne razgrnitve.
4. 
Stališče do pripomb in predlogov javnosti
Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet Občine Sevnica in se do njih opredelil.
Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stališča javno objavila na občinski spletni strani in na oglasni deski občine.
5. 
Spremembe namenske rabe
V skladu s tretjim odstavkom 50. člena ZPNačrt v Prilogi objavljamo seznam parcel, katerih namenska raba se spreminja s SD OPN 4.
Javno naznanilo se objavi v Uradnem list Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, ter na spletni strani Občine Sevnica in na oglasni deski Občine Sevnica.
Št. 3505-0010/2018
Sevnica, dne 26. novembra 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.