Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3747. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2019, stran 11782.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je župan Občine Puconci 28. 11. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Puconci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odlokom o proračunu Občine Puconci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.335.150
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.323.004
70
DAVČNI PRIHODKI
1.096.394
700 Davki na dohodek in dobiček
1.032.291
703 Davki na premoženje
23.449
704 Domači davki na blago in storitve
39.835
706 Drugi davki
819
71
NEDAVČNI PRIHODKI
226.610
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
148.019
711 Takse in pristojbine
1.223
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
708
714 Drugi nedavčni prihodki
76.660
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.146
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
10.146
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.357.769
40
TEKOČI ODHODKI
477.651
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
69.771
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.898
402 Izdatki za blago in storitve
356.494
403 Plačila domačih obresti
8.519
409 Rezerve
30.969
41
TEKOČI TRANSFERI
570.214
410 Subvencije
25.809
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
353.039
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
30.468
413 Drugi tekoči domači transferi
160.898
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
281.021
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
281.021
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
28.883
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
24.962
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.921
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
22.619
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443
Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
84.615
55
ODPLAČILA DOLGA
84.615
550 Odplačila domačega dolga
84.615
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–107.234
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–84.615
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
22.619
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
415.712
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 84.615 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0013/2018
Puconci, dne 28. novembra 2018
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.