Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3746. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2019, stran 11780.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je župan Občine Prebold dne 20. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Prebold (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018 (Uradni list RS, št. 40/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
januar–marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
946.934
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
890.134
70
DAVČNI PRIHODKI
730.600
700 Davki na dohodek in dobiček
700.544
703 Davki na premoženje
16.887
704 Domači davki na blago in storitve
12.227
706 Drugi davki
942
71
NEDAVČNI PRIHODKI
159.534
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
84.064
711 Takse in pristojbine
1.021
712 Denarne kazni
320
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
340
714 Drugi nedavčni prihodki
73.789
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.150
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.150
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.650
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.650
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
802.659
40
TEKOČI ODHODKI
276.706
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
56.270
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.370
402 Izdatki za blago in storitve
183.355
403 Plačila domačih obresti
3.076
409 Rezerve
24.635
41
TEKOČI TRANSFERI
395.474
410 Subvencije
45.027
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
258.989
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.486
413 Drugi tekoči domači transferi
88.972
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
41.026
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
41.026
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
89.453
431 Investicijski transferi p. in f. osebam, ki niso v lasti države ali občin
89.253
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
144.275
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
47.314
550 Odplačila domačega dolga
47.314
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
96.961
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–47.314
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–144.275
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410/0003/2018
Prebold, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.