Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018, stran 11768.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/17 in 79/17), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15 in 43/18) je Občinski svet Občine Tržič na 3. izredni seji dne 22. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 se nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
REB III 2018 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.324.501
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.995.916
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.289.310
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.922.755
7000
DOHODNINA
7.922.755
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.135.055
7030
DAVKI NA NEPREMIČNINE
983.500
7031
DAVKI NA PREMIČNINE
1.005
7032
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
30.500
7033
DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE
120.050
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
231.500
7044
DAVKI NA POSEBNE STORITVE
10.000
7047
DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV
221.500
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.706.606
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.483.346
7102
PRIHODKI OD OBRESTI
8.050
7103
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
1.475.296
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
7111
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
35.500
7120
DENARNE KAZNI
35.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
29.500
7130
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
29.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
153.260
7141
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
153.260
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
525.354
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
227.079
7200
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV
223.260
7202
PRIHODKI OD PRODAJE OPREME
3.819
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
298.275
7220
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
84.657
7221
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
213.617
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
16.400
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
16.400
7300
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
11.000
7301
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB
5.400
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
786.832
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
561.289
7400
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
558.339
7403
PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV
2.950
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
225.543
7413
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU IZ KOHEZ. SKLADA
140.000
7416
DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
85.543
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.833.912
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.603.174
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
890.233
4000
PLAČE IN DODATKI
768.918
4001
REGRES ZA LETNI DOPUST
29.354
4002
POVRAČILA IN NADOMESTILA
55.644
4003
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
27.400
4004
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
8.050
4009
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
866
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
157.064
4010
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
80.298
4011
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
64.364
4012
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
566
4013
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
906
4015
PREMIJE KOLEKT. DOD. POK. ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU
10.930
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.272.090
4020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
869.008
4021
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
187.177
4022
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
245.787
4023
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
17.941
4024
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
10.264
4025
TEKOČE VZDRŽEVANJE
1.467.689
4026
POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE
76.799
4027
KAZNI IN ODŠKODNINE
113.793
4029
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
283.632
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.000
4031
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – POSLOVNIM BANKAM
40.000
409
REZERVE
243.788
4091
PRORAČUNSKA REZERVA
243.788
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.933.618
410
SUBVENCIJE
475.250
4100
SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM
299.750
4102
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
175.500
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.717.037
4111
DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
34.000
4112
TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI
500
4119
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
2.682.537
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
599.673
4120
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
599.673
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.141.657
4130
TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE
120.285
4131
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
110.000
4133
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH
911.372
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.901.420
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.901.420
4202
NAKUP OPREME
285.412
4203
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
1.000
4204
NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
2.116.669
4205
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
1.489.961
4206
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV
428.037
4207
NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.419
4208
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
578.922
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
395.700
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
150.000
4310
INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOV
125.000
4313
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM
15.000
4314
INVESTICIJSKI TRANSFERI POSEMAZNIKOM IN ZASEBNIKOM
10.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
245.700
4320
INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM
2.500
4323
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
243.200
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.509.411
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
484.376
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
484.376
5501
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
484.376
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.993.787
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–484.376
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
2.509.411
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen 
(proračunske rezerve) 
Besedilo drugega odstavka 8. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 se nadomesti z novim, ki se glasi:
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2016-401
Tržič, dne 22. novembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.